University of Oulu

Oppilaan sosioemotionaaliset taidot : tukikeinot koulussa ja tukemisen laaja-alaiset vaikutukset

Saved in:
Author: Isotalo, Iida1; Karttunen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205041806
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Isotalo; V. Karttunen, 2022
Publish Date: 2022-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sosioemotionaaliset taidot ovat merkittävässä roolissa yksilön kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Sosioemotionaalisten taitojen on havaittu olevan yhteydessä muun muassa yksilön ajattelukykyyn sekä kykyyn säädellä omia tunteita ja käyttäytymistä, jotka puolestaan auttavat selviytymään elämän haastavista tilanteista. Sosioemotionaalisilla taidoilla on yhteyttä myös yksilön koulumenestykseen sekä sosiaalisten suhteiden solmimiseen ja ylläpitoon.

Yksilön sosioemotionaalisilla taidoilla on merkittäviä vaikutuksia myös luokka- ja kouluyhteisölle sekä laajemmin yhteiskunnalle. Tutkimustulokset osoittavat oppilaiden sosioemotionaalisen kyvykkyyden vähentävän aggressiivista käyttäytymistä luokassa sekä lisäävän positiivista luokkailmapiiriä. Yhteiskunnan tasolta tarkasteltuna sosioemotionaaliset taidot ovat merkittäviä monesta eri syystä: hyvät sosioemotionaaliset taidot edistävät yksilön mielenterveyttä ja näin vähentävät muun muassa syrjäytymisriskiä ja työttömyyttä. Sosioemotionaalisesti kyvykkäät yksilöt voidaankin nähdä toimivan aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Tämän vuoksi näiden taitojen harjoitteluun tulisi panostaa jo varhaisina kouluvuosina.

Vaikka sosioemotionaalisten taitojen opettaminen kuuluu osaksi opetussuunnitelmaa, ei opettajilla ole yleisesti ottaen tarvittavia työkaluja näiden taitojen opettamiseksi. Tutkielman aineistosta kävi ilmi, että sosioemotionaalisia taitoja voidaan tukea monin keinoin kuten interventioilla, vuorovaikutusta tukemalla sekä oppilaita osallistavalla opetuksella. On myös huomattava, että opettajan olemuksella, opettaja-oppilassuhteella sekä koulun toimintaperiaatteilla on suuri merkitys oppilaiden sosioemotionaalisiin taitoihin. Keskeistä oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa on kuitenkin varata riittävästi aikaa näiden taitojen harjoittelemiselle, sillä taitojen omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Sosioemotionaalisia taitoja tukevat harjoitteet tulisikin integroida opetuksen jatkuviin käytänteisiin, jotta kestäviä tuloksia voidaan saavuttaa.

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tuoda näkyväksi keinoja, joilla oppilaiden sosioemotionaalisia taitoja voidaan tukea alakoulussa sekä selvittää, mitä käytetyissä harjoitteissa tulee ottaa huomioon. Tavoitteenamme on myös kuvata sosioemotionaalisten taitojen merkitystä niin yksilön, luokkayhteisön kuin yhteiskunnankin tasoilla.

Pupil’s socio-emotional skills : school support and the broad effects of support

Abstract

Socio-emotional skills play a significant role in the individuals’ overall development. Socio-emotional skills have been found to be associated with an individual’s ability to think and ability to regulate their own feelings and behaviors, which in turn help them to cope with challenging situations one may face. Socio-emotional skills are also linked to an individual’s school success and the establishment and maintenance of social relationships.

An individual’s socio-emotional skills also have a significant impact on the class, school community and the whole society. The research results show that students’ socio-emotional ability reduces aggressive behavior in the classroom and increases the positive classroom atmosphere. At the societal level, socio-emotional skills are important for several reasons: good socio-emotional skills promote an individual’s mental health and thus reduce the risk of exclusion and unemployment. Thus, socio-emotionally capable individuals can be seen as active members of society and therefore the training of these skills should be invested in the early school years.

Although teaching socio-emotional skills is a part of the schools’ curriculum, teachers generally do not have the necessary tools to teach these skills. The data of the research showed that socio-emotional skills can be supported in many ways, such as interventions, supporting interaction and participatory teaching. It should also be noted that the teacher’s characteristics, the teacher-student relationship, and the school’s principles play a major role in students’ socio-emotional skills. However, the key to supporting students’ socio-emotional skills is to set aside enough time to practice these skills, as the acquisition of skills does not happen in an instant. Exercises that support socio-emotional skills should therefore be integrated into ongoing teaching practices to achieve lasting results.

The aim of this bachelor’s thesis is to highlight the ways in which students’ socio-emotional skills can be supported in primary school and to find out what should be considered in the exercises used. Our aim is also to describe the importance of socio-emotional skills at the level of the individual, the class community and society.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Isotalo; Veera Karttunen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.