University of Oulu

Seksuaalikasvatuksen sisältö ja sen toteuttamiseen vaikuttavat tekijät oppilaille, joilla on tuen tarpeita

Saved in:
Author: Pyörälä, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205051822
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pyörälä, 2022
Publish Date: 2022-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma on kirjallisuuskatsaus seksuaalikasvatuksen sisällöstä ja sen toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä oppilaille, joilla on oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita. Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostui kansainvälisestä vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista. Tutkimusaineiston tutkimuksissa oli mukana erityisopettajia ja muita ammattilaisia, jotka työskentelevät oppilaiden kanssa, joilla on tuen tarpeita. Lisäksi mukana oli tutkimuksia, joihin osallistuivat oppilaat, jotka opiskelivat erityiskoulussa tai koulussa, jossa tarjottiin oppilaan tarvitsemaa tukea. Tutkimusartikkelien analysoinnissa hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Seksuaalisuus on osa jokaista ihmistä. Seksuaalisuus vaikuttaa muiden muassa keho- ja minäkuvan muodostumiseen sekä ihmissuhteiden kehittymiseen. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta omista seksuaalisuuteen liittyvistä oikeuksista ja toisaalta velvollisuuksista muita kohtaan sekä tarjota tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Seksuaalikasvatuksen tulee olla puolueettomaan, tutkittuun tietoon perustavaa.

Tutkimusaineiston mukaan seksuaalikasvatuksen aiheita olivat 1. seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen, 2. seksuaalinen toiminta, seksi ja ihmissuhteet, 3. seksitaudit ja ehkäisy sekä 4. kehon kehittyminen ja itsestä huolehtiminen. Aiheet, jotka opettajat usein kokivat miellyttävimmiksi opettaa, olivat seksitaudit ja ehkäisy, anatomia sekä ihmissuhteet. Yksi vähemmän opetuksessa esiintyneistä aiheista oli seksuaalinen suuntautuminen, mikä näkyi käytännössä opetuksen heteronormatiivisuutena.

Opettajat toivat tutkimuksissa esille seksuaalikasvatukseen liittyvän koulutuksen puutteellisuuden tai jos koulutusta oli tarjolla, koulutus ei huomioinut niitä oppilaita, joilla on tuen tarpeita. Seksuaalikasvatuksen puuttuminen opetussuunnitelmista sekä puutteet ohjeissa ja sopivissa materiaaleissa vaikuttivat seksuaalikasvatuksen toteutumiseen. Yksi oppilaaseen liittyvistä seksuaalikasvatukseen vaikuttavista tekijöistä oli tutkimusaineiston mukaan esimerkiksi vaihtelu kognitiivisissa taidoissa. Vanhempien suhtautuminen seksuaalikasvatukseen vaikutti siihen, osallistuiko oppilas seksuaalikasvatukseen.

Koska niiden oppilaiden, joilla on tuen tarpeita, seksuaalikasvatuksesta ei ole kotimaista tutkimustietoa tarjolla, haluaisin jatkaa aiheen tutkimista pro gradu -tutkielmassa. Tutkielmassa voisin joko selvittää jonkun erityiskoulun seksuaalikasvatuksen toteutumista tai erityispedagogiikan opiskelijoiden valmiuksia toteuttaa seksuaalikasvatusta tulevassa työssään.

Content of sexuality education and factors affecting sexuality education for learners with special needs

Abstract

This bachelor’s thesis is a literature review of content of sexuality education (SE) and factors affecting SE for learners with special needs. Research material included international peer-reviewed research articles. Participators in most studies were special education teachers and other professionals who work with learners with special needs. Learners who participated in few studies were studying either in special school or in school where special education was offered. Articles were analyzed with content analysis.

Sexuality is a part of every human. Sexuality affects how person sees itself and its body and it creates base for relationships. The aim of SE is to increase childrens’ and adolescents’ awareness of rights and responsibilities related to sexuality and to offer information about sexuality, sexual orientations and gender identities. SE should base on unbiased research information.

Based on this literature review content of SE included 4 major themes: 1. sexuality and sexual orientations, 2. sexual action, sex and relationships, 3. sexually transmitted diseases and contraception and 4. anatomy and development of body. In research material teachers pointed out that sexually transmitted diseases, contraception, anatomy and relationships were the most common topics in teaching. SE was usually heteronormative because there was little education related to sexual orientations.

Teachers didn’t have any or only little training to SE for learners with special needs. In many countries SE was not part of curriculums and there were no suitable guidance and resources to SE for learners with special needs. A wide range of learners’ cognitive skills had an effect to the SE. Parents’ views affected whether their children would participate SE class or not.

There were no previous national research data of SE for learners with special needs. That is why I want to continue to do research about this topic in my master’s thesis. I would like to make research of special schools’ SE in Finland or of special education students’ ability to teach SE to learners with special needs.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Pyörälä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.