University of Oulu

”Näetähän minä jätän minun jäläkipoloville” : paikallisten ihmisten osallisuus kulttuuriperintöprosesseihin Kuopiossa ja Suonenjoella vuosina 2020–2021

Saved in:
Author: Rönkä, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205061831
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rönkä, 2022
Publish Date: 2022-05-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Meriläinen-Hyvärinen, Anneli
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Meriläinen-Hyvärinen, Anneli
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tutkin paikallisten ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöprosesseihin Kuopiossa ja Suonenjoella vuosina 2020–2021. Keskeinen painopiste tutkielmassani on kulttuuriperinnön toiminnallisuudessa ja kulttuuriperintöprosesseissa. Selvitän, miten paikalliset vaalivat kulttuuriperintöä, ketkä osallistuvat paikkakuntien kulttuuriperintöprosesseihin ja keitä paikkakuntien kulttuuriperintöprosesseihin osallistetaan. Lisäksi tutkielmani kertoo, millaisia toiveita paikallisilla on paikkakuntansa kulttuuriperintötyölle, millaisena he näkevät sen tulevaisuuden ja miten sitä voisi heidän mielestään kehittää. Tutkielmani valottaa yksilön asemaa paikallisyhteisössä ja paikallisten roolia oman paikkakuntansa kulttuuriperintötyössä. Aihetta ei tiettävästi ole tutkittu Kuopiossa eikä Suonenjoella aiemmin.

Teoreettinen viitekehys rakentuu tutkielmassani kulttuuriperinnön ja siihen liittyvien käsitteiden määrittelylle tutkimusaiheeni ja kulttuuriantropologian oppialan kontekstissa. Tutkielmani on teoriaohjaava eli abduktiivinen. Keskeisiä käsitteitä, joita olen tutkielmassa käsitellyt, ovat muun muassa osallisuus, aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö, kulttuuriperintöprosessi, elävä perintö, muistitieto, muistinpaikka, kuuluminen ja digitaalinen kulttuuriperintö.

Tutkimusaineiston hankin kävelyhaastattelemalla yhtätoista osallistujaa Kuopiossa ja Suonenjoella vuosina 2020 ja 2021. Haastattelin tutkielmani osallistujia heille tärkeissä kulttuuriperintökohteissa. Nauhoitin haastattelut ja tein niiden aikana myös muistiinpanoja sekä otin valokuvia. Haastattelut olivat keskustelunomaisia teemahaastatteluja. Kerätyn aineiston käsittelin litteroimalla haastattelut ja kirjoittamalla puhtaaksi tekemäni muistiinpanot. Sen jälkeen aineistolähtöisesti lajittelin aineistoa siitä nousevien teemojen perusteella.

Pro gradu -tutkielmani tulokset osoittavat, että paikallisille ihmisille on tärkeää olla itse aktiivisesti mukana paikkakuntansa kulttuuriperintötyössä. He osallistuvat aktiivisesti ja monin tavoin heille tärkeiden kulttuuriperintöjen vaalimiseen ja jälkipolville siirtämiseen. Kulttuuriperintöä vaalitaan pääasiassa työn, harrastusten, yhdistystoiminnan, asumisen ja/tai tiedon jakamisen kautta. Kulttuuriperintötyö tuo paikallisille iloa, elämänsisältöä, vahvistaa heidän identiteettiään ja tukee heidän hyvinvointiaan. On tärkeää, että he voivat itse määritellä, mikä on heille tärkeää kulttuuriperintöä. Kuopion ja Suonenjoen kaupungit osallistavat jo paikallisia ihmisiä kulttuuriperintötyöhön ja mahdollistavat eri kulttuuriperintöjen vaalimista. Paikalliset kuitenkin toivovat kaupunkien kehittävän lisää ja monipuolisempia osallisuutta edistäviä mahdollisuuksia kulttuuriperintötyöhön. He toivovat esimerkiksi arkistojen ja museoesineiden parempaa organisointia ja tavoitettavuutta, kulttuuriperintörakennusten ylläpitämistä ja käyttämistä, lisää yleisiä kulttuuriperintötyöhön tarkoitettuja tiloja ja välineitä, sekä kannustavaa asennetta. Paikalliset uskovat ja toivovat, että mahdollisuudet kulttuuriperintötyön tekemiselle monipuolistuvat ja lisääntyvät tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Rönkä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/