University of Oulu

Muutosjohtamisen käytänteet työntekijöiden sitouttamiseen yrityskaupoissa

Saved in:
Author: Kainuharju, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205061834
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kainuharju, 2022
Publish Date: 2022-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yritysostot ovat suosittu ja nopea keino laajentaa yrityksen liiketoimintaa. Se on radikaali muutos ostetulle organisaatiolle ja se vaikuttaa yrityksen kaikkiin työntekijöihin. Muutoksia suunniteltaessa ja toteuttaessa organisaatiot tarvitsevat osaamista muutosjohtamisen alalta. Organisaatiomuutoksissa yksi keskeisimmistä asioista on saada työntekijät sitoutumaan muutokseen. Muutoksissa esiintyy myös muutosvastarintaa, joka tulee osata käsitellä oikein muutoksen onnistumisen takaamiseksi.

Työn tavoitteena on tutkia kirjallisuuskatsauksen avulla yrityskaupoissa tapahtuvaa työntekijöiden sitouttamista ja muutosjohtamisen käytänteitä sen toteuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää syitä muutosvastarinnan esiintymiseen ja erilaisia käytänteitä sen ehkäisyyn ja käsittelyyn.

Työn kirjallisuuskatsauksessa löydettiin useita käytänteitä työntekijöiden sitouttamiseen ja muutosvastarinnan käsittelyyn. Useita löydetyistä käytänteistä voidaan soveltaa molempiin tarkasteltaviin ilmiöihin. Henkilöstön osallistaminen ja aktiivinen viestintä nousivat useimmin esille ja on todettu toimiviksi käytänteiksi työntekijöiden sitouttamiseen sekä muutosvastarinnan käsittelyyn etenkin yrityskaupoissa. Muutosvastarinnan käsittelemiseen on ehdotettu uutta näkökulmaa, jossa vastarintaa ajatellaan osana onnistunutta muutosprosessia. Tämän uuden näkökulman ja sitä tukevien toimien avulla työntekijät kokevat heidän huolensa arvostetuksi ja kuulluksi.

Change management practices to commit employees in mergers and acquisitions

Abstract

Mergers and acquisitions are popular and quick way of growing organization’s business. They are radical changes especially to the purchased company and have an effect to all its employees. Organizations need change management know-how when planning and implementing changes. In organizational change one of the most important things is to commit employees to the change. Also, there is always some kind of resistance that needs to be dealt correctly to ensure successful change.

This Barchelor’s theses is executed as a literature review. The objective is to examine different change management practices concerning employee commitment in mergers and acquisitions. In addition, the purpose is to find reasons for resistance to change and different practices to prevent and deal with it.

There were many change management practices found in the literature review concerning employee commitment and resistance to change. Several of these management practices are applicable to both addressed phenomena. Involving personnel and communicating actively came up most frequently and are found to be effective practices in mergers and acquisitions to manage both employee commitment and resistance to change. Researchers have suggested a new aspect to managing resistance to change in which the resistance should be considered as a part of successful change process. With this new way of thinking and activities that support it, employees feel their concerns valued and heard.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Kainuharju, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.