University of Oulu

Alakouluikäisten oppimismotivaatioon liittyvät tekijät ja opettajan vaikutus motivaatioon

Saved in:
Author: Posio, Helmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205061838
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Posio, 2022
Publish Date: 2022-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on pyrkiä selvittämään mitkä tekijät vaikuttavat alakouluikäisen lapsen oppimismotivaatioon koulussa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan miten opettaja voi omalla toiminnallaan ja suunnittelulla vaikuttaa oppilaan motivaatioon ja sen syntymiseen. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on kokoavan tekstin tuottaminen useita lähteitä käyttäen, ja antaa lukijalle mahdollisimman kattava kokonaisuus tutkielman aiheesta.

Motivaatio on yhtäaikaisesti vaikuttavien motiivien aikaansaama tila, joka ohjaa ihmisen toimintaa tarpeiden ja halujen kautta. Motivaatio jaetaan usein kahteen kategoriaan: sisäiseen ja ulkoiseen. Viimeaikainen motivaatiotutkimus on osoittanut, että motivaatiolla on suuri merkitys oppilaan syvälliseen oppimiseen. Tavoitesuuntautuneeseen oppimiseen sisältyy aina erilaisia vaikeita ja turhautumista aiheuttavia tilanteita, jolloin motivaation tärkeys korostuu, eikä oppija luovuta. Tässä tutkimuksessa tarkastelen motivaatiota kolmen eri motivaatioteorian kautta, jotka ovat itsemääräämisteoria, odotusarvoteoria ja tarveteoria.

Tutkielman yksi keskeisistä johtopäätöksistä on jokaisen oppilaan yksilöllisyyden vaikutus motivaation tekijöihin. Jokainen oppilas on oma yksilönsä, jolla on erilaisia persoonallisia ominaisuuksia ja valmiuksia, jotka kaikki yhdessä vaikuttavat esimerkiksi siihen, mistä hän kiinnostuu ja mikä häntä motivoi. Motivaation rakentuminen on monimutkainen ja useasta tekijästä riippuva prosessi, mikä tukee väitettä siitä, että opettaja yksin ei ole vastuussa oppilaan motivaatiosta tai sen puuttumisesta. Opettaja kuitenkin voi omalla toiminnallaan pyrkiä lisäämään oppilaiden motivaatiota luokassa ja opetustilanteissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Helmi Posio, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/