University of Oulu

Funktionaalinen kielenopetus Suomi2-oppikirjasarjassa

Saved in:
Author: Nieminen, Tuula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205071840
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Nieminen, 2022
Publish Date: 2022-05-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -työssäni tutkin, miten funktionaalinen kielenopetus ilmenee Suomi2-oppikirjasarjassa, joka on suunnattu yläkouluikäisille suomi toisena kielenä -oppijoille. Sen osat ovat Suomi2 — Minä ja arki (2007), Suomi2 — Minä ja media (2008) sekä Suomi2 — Minä ja yhteiskunta (2009). Perinteisesti suomi toisena kielenä -oppikirjat ovat olleet formalistisen näkökulman mukaisia. Funktionaalisen opetuksen lähtökohtana pidetään oppijan tarpeita ja vaihtelevia kielenkäyttötilanteita. Oppimistilanteen pohjana on kielen käyttöpohjaisuus, ja rakenteita analysoidaan vasta käyttökokemuksen jälkeen. Tarkastelen tutkimusaineistoa aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimustulokset osoittavat funktionaalisen näkökulman toteutuvat Suomi2-oppikirjasarjassa usealla eri tasolla. Oppikirjasarja valmentaa oppilasta arkielämän kielenkäyttötilanteisiin käyttäen mahdollisimman autenttisia oppimateriaaleja. Lähtökohtana ovat oppilaille tärkeät kielenkäyttötilanteet sekä oppilaiden tausta ja kokemukset. Oppimisen ei nähdä rajoittuvan pelkästään luokkahuoneeseen, vaan kieltä opitaan myös S2-opetuksen ulkopuolisissa yhteyksissä, joita hyödynnetään opetuksessa. Kielitaidon kaikkia osa-alueita pyritään kehittämään funktionaalisen näkökulman mukaisesti arjessa selviytymisen tueksi. Sanavarastoa laajennetaan niin ikään arjen eri tilanteita varten myös puhekieltä esiin tuoden.

Rakenteita opetetaan funktionaalisesti aidon kontekstin kautta. Oppilas rakentaa kielioppisäännöt itse, minkä jälkeen hän harjoittelee opittuja rakenteita niiden omassa kontekstissa. Rakenteiden oppimista tuetaan kielioppitermistön läpinäkyvyydellä. Suomi2-oppikirjasarja toimii myös oppilaan oppimisen apuna opettaen metakognitiivisia taitoja. Oppija harjoittelee yhdistelemään oppimiaan asioita ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hänelle opetetaan tietoisesti erilaisia oppimisstrategioita, joita myös harjoitellaan. Lisäksi S2-opetukseen integroidaan muita oppiaineita, joiden tapoja jäsentää ja tulkita kieltä tutkitaan ja harjoitellaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuula Nieminen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/