University of Oulu

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia moniammatillisesta tiimityöstä ja sen merkityksestä työssä jaksamiseen COVID-19-pandemian aikana

Saved in:
Author: Laamanen, Emmiina1; Lehtosaari, Krista1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205071843
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Laamanen; K. Lehtosaari, 2022
Publish Date: 2022-05-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Uitto, Minna
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksessa on puhuttu viime vuosina paljon ammattilaisten työssä jaksamisesta, alalla pysymisestä ja uupumisesta muun muassa huonojen työolojen ja työvoimapulan takia. Keskusteluissa on ollut esillä myös varhaiskasvatuksen moniammatillisuus ja moniammatillinen tiimityö. Moniammatillisuutta on tutkittu varhaiskasvatuksen kontekstissa vähän. Muilla tieteenaloilla moniammatillisuutta on tutkittu enemmän, mutta sen toteuttamisesta on hyvin monenlaisia tulkintoja ja käsitteen ymmärtäminen on vaihtelevaa. Moniammatillisuuden toteutuminen on puhututtanut etenkin tulevan varhaiskasvatuksen henkilöstörakennemuutoksen näkökulmasta.

Tässä tutkimuksessa tutkimme varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimityötä ja sen merkitystä varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä jaksamiseen. Varhaiskasvatuksessa tiimityö on keskeisessä roolissa, sillä tiimin jäsenet työskentelevät yhdessä päivittäin. Vaikka moniammatillinen tiimityö on iso osa varhaiskasvatuksen arkea, on sen merkityksestä työssä jaksamiselle vain vähän tutkimusta. Tämän tutkimuksen tekeminen ajoittui COVID-19-pandemian ajalle, jonka vuoksi tarkastelimme ilmiöitä myös pandemian näkökulmasta. Kiinnostuksemme on varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksissa ja tutkimuksessa hyödynnettiin fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimuksemme on aineistolähtöinen ja aineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla kahdesta varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatusta Facebook-ryhmästä. Aineisto koostuu kahdella kyselyllä kootusta 56 varhaiskasvatuksen alalla työskentelevän ammattilaisen vastauksesta ja aineisto analysoitiin Perttulan fenomenologista erityistieteen metodia hyödyntäen.

Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että moniammatillisuus ja moniammatillinen tiimityö ymmärrettiin ja koettiin varhaiskasvatuksessa hyvin eri tavoin. Moniammatillisuudessa korostettiin jokaisen ammattilaisen koulutuksesta saamaa erityisosaamista, mutta sen hyödyntäminen jäi joidenkin kokemusten mukaan pinnalliseksi. Moniammatillinen tiimityö koettiin merkityksellisenä työssä jaksamisen näkökulmasta ja aineistosta nousi esiin erilaisia tiimityöhön liittyviä teemoja. Moniammatilliseen tiimityöhön liittyvät teemat olivat tiimin jäsenten väliset haasteet ja ristiriidat, kommunikointi, ilmapiiri ja työroolien jäsentyminen. Teemat koettiin joko työssä jaksamista kuormittavina tai vahvistavina tekijöinä. COVID-19-pandemialla ei kuitenkaan osallistujien mukaan ollut suurempaa merkitystä työssä jaksamiseen, vaikka aineistosta oli tulkittavissa COVID-19-pandemian haastaneen työskentelyä varhaiskasvatuksessa. Pandemian koettiin hankaloittaneen etenkin ammattilaisten välisiä kohtaamisia, jotka koettiin tärkeänä työssä jaksamista vahvistavina tekijöinä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmiina Laamanen; Krista Lehtosaari, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.