University of Oulu

Vertikaalisen integraation vaikutukset yrityksen tuotehallintaan

Saved in:
Author: Määttä, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205091846
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Määttä, 2022
Publish Date: 2022-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Vertikaalinen integraatio on tuotantoprosessissa laajentumista, joko eteen- tai taaksepäin. Yritys tavoittelee tällä tehokkuuden ja tilaus-toimitusketjun hallinnan parantamista. Yrityksien halu integroitua vertikaalisesti vaihtelee. Tuotehallinnalla tarkoitetaan yrityksen tuotteiden kehitystä, hallintaa ja markkinointia tuotteen elinkaaren aikana. Vertikaalisella integraatiolla on vaikutuksia siihen, miten yrityksen kannattaa hallita tuoteportfoliotaan.

Työssä tarkastellaan yrityksen vertikaalisen integraation vaikutusta tuotehallintaan ja pyritään ymmärtämään, mistä vertikaalisessa integraatiossa ja tuotehallinnassa on kyse. Työssä tuodaan myös esille, miksi yritykset valitsevat vertikaalisen integraation strategiakseen ja miten tuotehallinnassa tehdyt ratkaisut vaikuttavat yrityksen toimintaan. Vertikaalisen integraation ja tuotehallinnan tutkiminen on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työn empiriaosio tarkastelee sähköautoja ja energiaratkaisuja tarjoavan Teslan vertikaalista integraatiota akkuliiketoimintaan ja tämän vaikutusta Teslan yritystoimintaan.

Tutkimuksessa selvisi, että teknologisesti uusilla aloilla vertikaalinen integroituminen on yleistä ja siitä on enemmän hyötyä arvoketjun yläjuoksun kustannusten ollessa alajuoksun kustannuksia pienemmät. Lisäksi vertikaalisen integraation myötä yrityksen on helpompi hallita monimuotoisempaa tuoteportfoliota ja kasvattaa sitä. Empiriaosiossa selvisi, että Tesla on yksi markkinajohtajista sähköautojen akkuliiketoiminnassa. Heidän teknologiset innovaationsa ja panostuksensa uusiin tehtaisiin ja tuotannon kasvattamiseen vievät yritystä kohti täysin omavaraista akkutuotantoa, yritys siis integroituu vertikaalisesti.

Effects of vertical integration to company’s product management

Abstract

Vertical integration means expanding operations forwards towards retail or backwards towards primary production. With integration, company aims to become more efficient and have better control over supply chain. Companies’ will to integrate vertically varies. Product management means product development, management and marketing throughout product’s lifecycle. Vertical integration affects, how company should manage its product portfolio.

This bachelor’s thesis observes the effects of vertical integration to company’s product management and tries to understand, what is vertical integrations and product management. Thesis also brings up, why companies use vertical integration as their strategy and how decisions in product management affect company’s operations. The research of vertical integration and product management has been done as a literature review. Empirical section of the thesis observes electric car and energy solution manufacturer’s Tesla’s vertical integration towards battery business and its effects on Tesla’s operations.

The research proved that vertical integration is more common in technologically new fields and it benefits company more when upstream costs are low compared to downstream costs. In addition, it’s easier for a company to manage diverse product portfolio and expand it when they are vertically integrated. Empirical study showed that Tesla is in the front lines of battery business. Their technological innovations and investments to new factories and scaling-up production will lead the company towards self-sufficient battery production, company is integrating vertically.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Määttä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/