University of Oulu

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukeminen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa

Saved in:
Author: Aalto, Lotta1; Loimulahti, Eevi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205091848
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Aalto; E. Loimulahti, 2022
Publish Date: 2022-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmamme tavoitteena on syventyä tarkastelemaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Pyrkimyksemme on löytää keinoja, joilla erityistä tukea tarvitsevan lapsen nivelvaiheen sujuvuus taataan. Tutkielmassamme perehdymme esi- ja alkuopetusta ohjaaviin opetussuunnitelmiin sekä muuhun aiempaan tutkimukseen nivelvaiheen, erityisen tuen sekä monialaisen yhteistyön teemojen ympäriltä.

Toteutamme kandidaatintutkielmamme kuvailevana, integroivana kirjallisuuskatsauksena. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus antaa yleiskatsauksen jo olemassa olevasta ja aiemmin toteutetusta tutkimuksesta koskien aiheemme ilmiöitä. Olemme tutkielmassamme perehtyneet ja hyödyntäneet niin kansainvälistä kuin kotimaistakin lähdekirjallisuutta. Tutkijatriangulaationa toteutettu kandidaatintutkielma mahdollisti kriittisen aineiston tulkinnan käsitellessämme kirjallisuutta ja niiden sisältöjä.

Tutkielmamme lähdekirjallisuuden pohjalta keräämämme tulokset osoittavat laadukkaan monialaisen yhteistyön toteuttamisen, johdonmukaisen arvioinnin sekä yhteistyötahojen välisen luotettavan tiedonsiirron olevan keskeisessä asemassa, kun suunnitellaan ja toteutetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen nivelvaiheen tukemista. Tutkielmamme ollessa kuvaileva kirjallisuuskatsaus löytämämme tuen keinot perustuvat jo olemassa olevalle aiemmalle tutkimukselle, joten mahdollisia tuen keinoja voikin olla lukuisia muitakin.

Tutkielmamme luotettavuutta tukevat tutkijatriangulaation tuotetun tutkielman lisäksi tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukainen tutkiminen sekä pyrkimys eettisyyteen ja objektiivisuuteen. Kandidaatintutkielmamme toimii kuvauksena nivelvaiheen tukemisesta juuri erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla. Tällöin tiedostamme tutkielman olevan rajallisen tiedon valossa toteutettu, joten tutkielmamme tuloksia ei tule yleistää. Koemme aiheen vaativan lisä tutkimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Aalto; Eevi Loimulahti, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/