University of Oulu

Johtajuuspiirteet onnistuneen sosiaalisen median henkilöbrändin mahdollistajana

Saved in:
Author: Rahkila, Tia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205101871
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rahkila, 2022
Publish Date: 2022-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan henkilöbrändäyksen rakentumista sosiaalisessa mediassa sekä edellytyksiä sen onnistumiselle. Tätä tutkitaan läheisemmin asiantuntijabrändin rakentumisen teoreettisesta näkökulmasta, sillä henkilöbrändin ja asiantuntijabrändin käsitteiden välinen ero niiden rakentumis- ja kehittämistavoissa on suhteellisen pieni. Lisäksi, tutkielmassa keskitytään tarkemmin johtajuuspiirteiden sekä henkilöbrändäyksen väliseen yhteyteen tutkien onnistuneiden henkilöbrändien taustalla olevia henkilön persoonallisuuspiirteitä ja niiden yhteneväisyyksiä teoreettisessa viitekehyksessä tehokkaan johtajuuden edellyttämiin piirteisiin. Tämä valinta on tehty siksi, koska oman henkilöbrändin rakentaminen vaatii itseohjautuvuutta sekä johtajuutta erityisesti itsestään ja koska itsensä johtaminen on entistä tärkeämpää elämän jokaisessa vaiheessa, erityisesti työelämässä.

Johdantoluvussa esitellään kokonaiskuva tutkimuksen aiheesta, sen valinnan perusteista ja käydään läpi tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet. Toisessa luvussa tarkastellaan lähemmin käytettyä tutkimusmetodia, aineistonhakuprosessia, aineiston rajaamista sekä sen arviointia.

Kolmannessa luvussa määritellään brändäyksen, ja tarkemmin henkilöbrändäyksen, keskeisimmät tunnuspiirteet. Tutkitaan erilaisia malleja henkilöbrändin muodostumiselle sekä sen ilmenemistä sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisen median eri kanavissa. Neljännessä luvussa tutkitaan tarkemmin johtajuuspiirteitä sekä niiden ilmenemistä henkilöbrändäyksessä. Viidennessä luvussa analysoidaan saadut tulokset ja muodostetaan yhteenveto vastauksista tutkimuskysymyksiin. Lopuksi pohditaan ja määritetään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia peilaten tutkimuksen tuloksia teoreettiseen kontribuutioon ja tutkimuksen mahdollisiin rajoitteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tia Rahkila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/