University of Oulu

Koulutuksellisen tasa-arvon näkymät suhteessa alueelliseen eriytymiseen

Saved in:
Author: Saarela, Jasmine1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205101876
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Saarela, 2022
Publish Date: 2022-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassa käydään läpi alueellisen eriytymisen vaikutuksia koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen suomalaisissa peruskouluissa. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta on tärkeää, että alueellisen eriytymisen seuraukset peruskouluun tunnistetaan. Tutkielma pyrkii yhteiskunnalliseen kontekstiin, mutta alueellisen eriytymisen tutkimusta on tehty enimmäkseen pääkaupunkiseudulla. Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistona on hyödynnetty aiempaa tutkimusta alueellisesta eriytymisestä ja koulutuksellisesta tasa-arvosta. Aineiston keruussa on hyödynnetty Oulun yliopiston kirjastoa ja sähköisiä tiedonhakupalveluja.

On havaittu, että alueellisen eriytymisen kehitys on kasvussa Suomessa. Kansainvälisellä tasolla eriytymiskehitys on kuitenkin ollut maltillista. Keskeisenä tuloksena on se, että koulut ovat eriytyneet alueellisen eriytymisen seurauksena oppilaspohjaltaan ja oppimistuloksiltaan. Alueellisen etnisen ja sosioekonomisen eriytymisen myötä jotkin koulut eriytyvät niin, että niiden mahdollisuudet saavuttaa hyviä arvosanoja, heikkenevät. Tämä näkyy erityisesti kaupungeissa, mutta myös Itä-Suomessa on havaittu merkkejä oppimistulosten eriytymisestä.

Toinen esiin noussut tulos on kouluvalinta, joka osaltaan on kiihdyttänyt koulujen eriytymiskehitystä. Tutkimusten mukaan kouluvalintaa hyödyntävät todennäköisimmin korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset vanhemmat. On havaittu, että kouluvalinnassa vältellään tiettyjä kouluja, jolloin kouluvalinta edesauttaa koulujen keskinäistä eriytymistä. Yleisesti ottaen suomalaista peruskoulujärjestelmää pidetään tasa-arvoisena ja kansainvälisessä vertailussa oppilaiden taustan vaikutukset oppimistuloksiin ovat lieviä.

Alueellinen eriytyminen vaikuttaa negatiivisesti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen. Tutkielman laajuus ei riitä kuitenkaan kuvaamaan koko ilmiön laajuutta, vaan tutkielman ulkopuolelle jää paljon tutkimusta ja näkökulmia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmine Saarela, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/