University of Oulu

Opettajan keinoja kouluhyvinvoinnin edistämisessä

Saved in:
Author: Juntunen, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205111933
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Juntunen, 2022
Publish Date: 2022-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lapsi ja nuori viettää suuren osan ajastaan koulussa. Erinäiset lait, asiakirjat ja opetussuunnitelma velvoittaa koulua huolehtimaan oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin tilaa ja siihen liittyviä tekijöitä on tutkittu paljon. Opettajien keinoja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi ei kuitenkaan ole vielä juurikaan tutkittu. Konkreettisista keinoista hyvinvoinnin edistämiseksi ei puhuta opetussuunnitelmassa eikä kokemukseni mukaan myöskään luokanopettajakoulutuksessa. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää opettajien tutkimusperustaisia keinoja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Opettaja on merkittävässä roolissa toteuttamassa koulun hyvinvointitehtävää. Myös tutkijoiden mielestä opettajien keinoihin tarvitaan lisää käytännön ohjeita.

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen hyvinvoinnin yleisiä määritelmiä, kouluhyvinvoinnin käsitettä sekä koulun hyvinvointitehtävää. Näen tässä tutkielmassa hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti; fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tuloksia on muodostettu sisällönanalyysin keinoin.

Aihe on ajankohtainen. Niin julkisessa keskustelussa kuin tutkimuksissakin ilmenee huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta. Tämä on huolestuttavaa, sillä hyvinvointi nuoruudessa edistää hyvinvointia aikuisuudessa. Covid-19-pandemia ja siitä seurannut ajoittainen etäopetus lisää myös osaltaan syytä pyrkiä tietoisesti edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajilla on paljon keinoja oppilaiden kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Keinoja löytyi oppilaiden välisiin suhteisiin, luokka- ja kouluilmapiiriin, hyvinvointitaitoihin, opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen, kodin ja koulun yhteistyöhön, fyysiseen ympäristöön, osallisuuteen, työtapoihin sekä fyysiseen aktiivisuuteen liittyen. Opettaja voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia suoraan käytännön työssä. Tulosten tarkempaan tarkasteluun tarvitaan kuitenkin edelleen uutta tutkimusta.

Tarkastelen hyvinvoinnin edistämisen keinoja koko peruskoulun tasolla. Tämä voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Peruskoulu ikäryhmänä on hyvin laaja, ja todellisuudessa eri-ikäisille voi olla olennaisia eri hyvinvoinnin edistämisen keinot.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heta Juntunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/