University of Oulu

Erityisopettajien kertomuksia ajasta ja sen merkityksestä koulussa

Saved in:
Author: Kesäläinen, Teodora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205111936
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kesäläinen, 2022
Publish Date: 2022-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Viljamaa, Elina
Jokikokko, Katri
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani perehdyn erityisopettajien aikakäsitykseen. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville erityisopettajien kertomusten kautta, millaisia haasteita oppilailla on ajan hahmottamisen suhteen ja minkälaisia tukikeinoja erityisopettaja käyttää, parantaakseen oppilaansa ajan hahmottamista.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan erityispedagogiikan erilaisia näkökulmia ja erilaisia aikakäsityksiä, joilla pyritään avaamaan ajan monimuotoisuutta. Tutkielma on toteutettu laadullisena, kerronnallisena tutkimuksena. Tutkielmassa on haluttu tuoda esiin erityisopettajien näkemyksiä ja kokemuksia aikaan liittyen. Tutkimusaineisto koostuu neljästä (n=4) litteroidusta teemahaastattelusta, joiden analysoinnissa on hyödynnetty narratiivista analyysiä.

Tutkimustulokset osoittivat, että aika ilmeni eri tavoin opettajien kertomuksissa ja haasteet olivat erilaisia. Aikaan liittyvät haasteet saattoivat liittyä esimerkiksi luokan heterogeenisyyteen ja oppilaiden erilaisiin diagnooseihin ja ajan hahmottamiseen haasteet vaikuttivat myös oppilaiden oppimiseen. Yhtäläisyyksiä ilmeni kuitenkin erityisopettajien tavoissa tukea oppilaan ajan hahmottamista, eli vaikka haasteet olivat erilaisia, keinot olivat usein samoja.

Tämän tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää, mutta ne ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, joten tuloksia voidaan pitää merkityksellisinä löydöksinä ja ne voivat olla suuntaa antavia. Tutkielmasta voi olla hyötyä erityisesti erityislasten parissa työskenteleville, esimerkiksi erityisopettajille. Kentällä toimivat erityisopettajat voivat löytää tutkielmasta uusia keinoja tukea oppilaidensa ajan hahmottamista tai he voivat saada tarinoiden kautta vertaistukea työhönsä. Tutkielma voi innoittaa myös eri alojen tutkijoita tutkimaan aihetta useammasta eri näkökulmasta. Toivon tutkielman herättävän keskustelua ja ajatuksia myös opettajankoulutuksessa siitä, kuinka suuressa roolissa aika on lapsen elämässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teodora Kesäläinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/