University of Oulu

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia koulutustaustan ja työkokemuksen merkityksestä työskenneltäessä tuen tarpeisten lasten kanssa

Saved in:
Author: Palosaari, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205111937
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Palosaari, 2022
Publish Date: 2022-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Sirkko, Riikka
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tutkia varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia heidän koulutustaustansa ja työkokemuksensa merkityksestä työskenneltäessä tuen tarpeisten lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen kenttä on kokenut paljon muutoksia inkluusioon ja tuen järjestämiseen liittyen viime vuosien aikana. Tuen tarpeiset lapset toimivat nykyään yleensä aina yleisissä lapsiryhmissä pienryhmien lakkauttamisen myötä. Myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva on muuttunut yhä konsultoivammaksi. Muutokset ovat johtaneet siihen, että varhaiskasvatuksen henkilöstöltä odotetaan entistä enemmän valmiuksia työskennellä tuen tarpeisten lasten kanssa.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu varhaiskasvatuksen kontekstista ja sen erityispedagogisesta ulottuvuudesta. Määrittelen laajemmin tuen tarpeisen lapsen, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä erityispedagogisen osaamisen käsitteet. Inkluusio varhaiskasvatuksen kentällä on toinen tutkimustani ohjaava laajempi käsite, jonka alle olen avannut tarkemmin inkluusion määritelmää sekä inkluusiota varhaiskasvatuksen kentällä.

Pro gradu -tutkielmani on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa olen hyödyntänyt fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimusaineistoni on kerätty sähköisillä kirjoitelmilla tammikuussa 2022. Analyysimenetelmäkseni valikoitui aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa etenen aineiston redusoinnin ja klusteroinnin kautta aineiston abstrahointiin. Analyysiprosessin lopuksi olen muodostanut aineistostani pääkäsitteitä sekä aineistosta muita nousseita teemoja. Näitä avaan tarkemmin tulososiossa, jossa tuen tulkintojani aiemmilla tutkimuksilla ja lähteillä.

Tutkimukseni antaa tärkeää tietoa varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksista ja arjen tämänhetkisestä tilanteesta. Tutkimustulokset osoittavat sekä koulutusten riittävyyttä että riittämättömyyttä, sillä kokemukset vaihtelivat osittain paljon. Työkokemuksen merkittävyys oli selkeästi esillä lähes jokaisessa kirjoitelmassa. Analyysiprosessin aikana nousi esille myös muita teemoja, jotka vaikuttavat tuen tarpeisten lasten kanssa työskentelyyn. Näitä olivat henkilöstön omat vahvuudet ja muut positiiviset ilmaukset arjesta, negatiiviset ilmaukset arjesta sekä toiveita tuen tarpeisten lasten kanssa työskentelyyn.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Palosaari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/