University of Oulu

Meillä kaikilla on jotain, mikä kannattelee : nuorten kokemuksia heidän resilienssiään edistävistä tekijöistä

Saved in:
Author: Kolmonen, Hanne-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205111945
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-M. Kolmonen, 2022
Publish Date: 2022-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni
Reviewer: Kiema-Junes, Heli
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään nuorten kokemuksia siitä, millaisten asioiden he kokevat vaikuttavan heidän resilienssiinsä. Tätä selvitetään sekä yleisellä tasolla että opinnoissa selviämisen näkökulmasta. Tavoitteena on tutkia, millä tavoin tämä ilmenee ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Tämän lisäksi tavoitteena on löytää keinoja heidän resilienssinsä vahvistamiseksi. Resilienssillä tarkoitetaan kykyä sopeutua myönteisellä tavalla sekä palautua erilaisista tilanteista.

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelukysymysten avulla 18–23-vuotiailta opiskelijoilta erityisammattioppilaitoksessa Luovilla, keväällä 2021. Seitsemän opiskelijaa haastateltiin ja yksi opiskelija vastasi kysymyksiin kirjallisesti. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.

Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin havaita, että nuorten selviytymistä ja resilienssiä vahvistavat 1) materiaaliset resurssit, 2) vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvät tekijät, 3) tukea antavat ja voimauttavat ihmissuhteet, 4) opintoihin liittyvät tavoitteet ja merkityksellisyyden kokemus, 5) kokemus omasta pystyvyydestä sekä 6) henkinen kasvu. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kyseinen tutkimusjoukko tunnistaa useita itseään tukevia elementtejä ja osaa huomioida näiden asioiden merkitystä omassa elämässään. He kokivat, että heistä oli välitetty oppilaitoksessa ja he olivat saaneet monipuolista tukea sekä opintoihin että sosiaalisiin suhteisiin liittyen. He kokivat ilmapiirin oppilaitoksessa hyväksi ja oppimista edistäväksi. Monet käytetyt opetus- tai muut oppimisen tuen menetelmät olivat selkeästi merkityksellisiä. Välittävien ja luotettavien aikuisten tuen koettiin vaikuttavan jaksamiseen. Osittain tulosten perusteella oli havaittavissa, että yksilöllisten vahvuuksien tunnistamiseen ja kyvykkyyden kokemuksen lisäämiseen voisi kiinnittää vielä enemmän huomiota.

Tutkimustulosten pohjalta tehtiin johtopäätelmät, että nuorten tukeminen oppilaitoksessa on ollut monella alueella hyvin onnistunutta ja näitä samoja keinoja tulee edelleen jatkaa. Tällaisia alueita ovat sosiaalisissa suhteissa tukeminen ja opiskelijoista välittäminen monella tasolla, opiskelijoiden oman vastuun esiintuominen liittyen hyvinvointiin ja jaksamiseen, opiskelijoiden omien toiveiden korostaminen opiskelun tavoitteissa sekä pystyvyyskokemusten mahdollistaminen. Näiden lisäksi vahvuuksien ja kykyjen painottaminen oppilaitoksessa on tärkeää. Tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa ja erityisesti nuorten vahvuuksien ja resilienssin tukemisessa.

We all have something that supports us : the experiences of young people of the things that enhance their resilience

Abstract

The study examined young people’s experiences of things they feel affect their resilience. This was investigated both from a general level and from the perspective of coping in studies. The aim was to study how resilience manifests itself in a vocational special education. In addition, the goal was to find ways to strengthen their resilience. Resilience refers to the ability to adapt in a positive way and to recover from different situations.

The research material was collected with interview questions from students aged 18–23 at the Luovi vocational college, in the spring of 2021. Seven students were interviewed and one student answered the questions with written answers. Data-based and theory-based content analysis was used as the method of data analysis.

Based on the results of the study, it was found that the well-being and resilience of young people are strengthened by 1) material resources, 2) factors related to leisure and well-being, 3) supportive and empowering relationships, 4) goals set for studies and experience of relevance, 5) self-efficacy experiences and 6) mental growth. The study revealed that students recognized several self-supporting elements and could consider the importance of these issues in their own lives. They felt that their needs had been recognized at the school and had received a wide range of support, both in terms of studies and social relations. They felt the atmosphere in the school was good and conducive to learn. Many of the teaching or other learning support methods used were clearly relevant. Support from caring and trusted adults was found to affect coping. Partly based on the results, it was observed that even more attention could be paid to identifying individual strengths and enhancing the experience of ability.

Based on the results of the research, it was concluded that many things at the institution has been done well and these methods should be continued. The methods include supporting in social relations and caring for students at many levels, highlighting students’ own responsibilities for well-being and coping, emphasizing students’ own aspirations in their learning goals, and enabling experiences of ability. In addition to these, emphasizing strengths and abilities in the educational institution is important. The results can be used in teaching and especially in supporting young people’s individual strengths and resilience.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanne-Maria Kolmonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/