University of Oulu

Mielestäni ei ole tärkeää, miten joku on monikielinen vaan se, että siihen kannustetaan : luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia monikielisyydestä

Saved in:
Author: Hietala, Juuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205111949
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hietala, 2022
Publish Date: 2022-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Jokikokko, Katri
Description:

Tiivistelmä

Monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat yhä suuremmassa roolissa niin yhteiskunnassa, kouluyhteisössä ja opetussuunnitelmassakin. Kouluyhteisöt heijastelevat yhteiskunnan muutoksia ja niiden tulee pystyä vastaamaan muutosten asettamiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan täytyy työssään pystyä toimimaan monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy opettajilla olla vähintään perustason ymmärrys siitä, mitä näillä käsitteillä juuri koulukontekstissa tarkoitetaan ja mitä heiltä työssään odotetaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen uudistukset muovaavat myös opettajankoulutusta, josta opiskelijoiden tulisi saada tarvittavat pohjatiedot ennen kentälle siirtymistä.

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena, fenomenografisena tutkimuksena, jonka tarkoituksena on kartoittaa luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia monikielisyydestä. Aineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla, johon vastasi yhteensä 27 maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijaa. Aineiston analyysi on toteutettu aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmillä.

Tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että opiskelijoiden näkemykset monikielisyydestä noudattelevat enimmäkseen perinteisen monikielisyyden määritelmiä. Omaa monikielisyyttään opiskelijat kuvaavat monipuolisemmin kuin monikielisyyttä yleisesti. Myös koulukontekstissa monikielisyyttä kuvataan laajemmin. Siitä huolimatta yleisimmin monikielisiksi oppilaiksi nimettiin yhä maahanmuuttajaoppilaat tai suomea toisena kielenä opiskelevat oppilaat, kun taas opetussuunnitelman mukaan jokainen oppilas on monikielinen. Tutkimuksen tulosten mukaan opiskelijoiden koettu kompetenssi monikielisyyden tukemisesta opettajana on yllättävän hyvä heidän aiheeseen perehtyneisyyteensä nähden.

Laadullisella tutkimuksella ei ole tarkoitus tuottaa yleistettäviä tuloksia. Tämän tutkimuksen tuloksista saadaan tietoa siitä, millä tavoin monikielisyys opiskelijoiden keskuudessa käsitetään ja minkälaisia kokemuksia heillä siitä on. Tuloksista on nähtävissä yhteneväisyyksiä aiemman tutkimustiedon kanssa.

It is not relevant how one is multilingual; what counts is that multilingualism is encouraged : primary teacher students’ perceptions and experiences of multilingualism

Abstract

Multilingualism and multiculturalism have an increasing role in the society and in the school community. The school communities reflect the changes in the society, and therefore must respond to the challenges set by the continuous changes. This means that a teacher must be able to work in the multilingual and multicultural environment. In order to do so, the teachers must have at least a basic understanding of what these concepts mean in the school context and what is expected from them in their work. The new Finnish core curriculum for education and its reformations shape the teacher education, of which the students should obtain the necessary basic information before moving on to the field. Therefore, class teacher students in their master’s phase have been selected as the target group for this study.

This is a qualitative study that aims to research class teacher students’ perceptions and experiences of multilingualism. Therefore, the approach of this study is phenomenographic. The data was collected by an online questionnaire, which was answered by a total of 27 teacher students. The analysis of the data has carried out according to the data-based content analysis’ methods.

The results of this research show that most of the students views on multilingualism follow the definitions of traditional multilingualism. The students describe their own multilingualism in more diverse way than multilingualism in general. In the school context, the definition was also slightly broader than the general description on multilingualism. Even so, immigrant pupils or pupils studying Finnish as a second language were still the groups that were the most mentioned as multilingual pupils, whereas the new core curriculum states that every pupil is multilingual. The students’ own perceived competence in supporting multilingualism as a teacher was surprisingly good when compared with their familiarity of the subject.

Qualitative research is not intended to produce generalizable results. The results of this study provide information on how students perceive multilingualism and what kind of experiences they have in relation to this subject. The results show similarities with previous research data.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuli Hietala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/