University of Oulu

Ympäristökasvatus alakoulukontekstissa

Saved in:
Author: Raappana, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205121974
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Raappana, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielman aiheena on ympäristökasvatus alakoulukontekstissa. Aluksi käsitellään teoreettista viitekehystä, joka määrittelee tutkielman suunnan. Katsauksen tavoitteena on saada vastaus tutkimuskysymykseen mitä ympäristökasvatus alakoulussa sisältää? Teoreettisena lähtökohtana tutkielmalle on opetussuunnitelmissa esiintyvä ympäristökasvatus. Tutkielmassa käsitellään Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2014 sekä muita aiheen kannalta tietoteoreettisesti relevantteja lähteitä. Tutkimusongelman asettelu on syntynyt ilmastonmuutoksesta johtuvasta ympäristöhuolesta.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistoa on kerätty lukuisista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä. Lähteinä tutkielmassa on pyritty käyttämään vertaisarvioituja kirjoja, artikkeleita, nettisivustoja ja muita teoksia. Aineiston analyysi- ja tulkintaprosessi on tehty ajankuvaan sopivalla tunneherkällä ja kriittisellä lähestymistavalla. Monipuoliset lähteet haastavat ja tukevat toisiaan. Sitä kautta kirjoittaja voi tutkia aihetta tasapuolisesti.

Tutkielman tulokseksi saatiin paljon alakoulukontekstin kannalta olennaista tietoa. Ympäristökasvatusta alakoulussa on hyvin paljon. Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee opetuksen suomalaisissa kouluissa ja luo sitä kautta raamit myös ympäristökasvatukselle. Alakoulukontekstissa ympäristökasvatusta toteuttaa eri oppiaineet, pääasiassa kuitenkin ympäristöoppi. Ympäristöopin oppiaineessa vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 käsitellään ympäristökasvatusta erilaisten tavoitteiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi kierrättäminen, muovin oikeanlainen käyttö ja erilaisiin elinympäristöihin tutustuminen. Katsauksen tuloksina nähtiin myös tunteiden runsas kirjo ympäristökasvatuksessa. Ympäristökasvatus on ajatuksia herättävä ja jopa pelottava aihe, joten aihetta käsiteltäessä tulee olla erityisen sensitiivinen. Ympäristökasvatuksen aiheuttamia tunteita saa kokea, mutta kasvattajien vastuulla on toivon näköalan luominen.

Tutkielma on toteutettu tiedekunnan ohjeiden mukaisesti soveltaen eettisiä periaatteita. Lähteet, jotka kirjallisuuskatsauksessa ovat suuressa roolissa, ovat monipuolisia ja luotettavia. Tutkielma on toteutettu kriittisesti ja objektiivisesti. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta, tulosten yleistettävyyttä ja käytännön sovellusmahdollisuuksia, esimerkiksi alakoulumaailmassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Raappana, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/