University of Oulu

Opettajan työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Holmroos, Lisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205121979
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Holmroos, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tarkasteltiin opettajan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä käytiin läpi tukevia sekä heikentäviä tekijöitä. Työ toteutettiin suurilta osin käyttäen kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, mutta mukana on myös kvalitatiivista meta-analyysiä, jotta työstä saatiin mahdollisimman laaja ja luotettava. Työssä on käytetty kattavasti lähteitä, joista suurin osa on suomen kielisiä, sillä ensisijaisesti työn kohteena on suomalaisten opettajien työhyvinvointi. Työssä on kuitenkin käytetty myös kansainvälisiä lähteitä, ja tutkittu muiden maiden opettajien työhyvinvointia.

Opettajien työhyvinvointia on tutkittu jo kauan, ja huoli opettajien jaksamisesta kasvaa entisestään, niin suomessa, kuin muualla maailmalla. Opettajilta vaaditaan paljon eri taitoja, eikä työtehtävät jää koululle, vaan töitä tehdään paljon myös työajan ulkopuolella. Opettaja on henkilö, jonka tarkoitus on kohdata jokainen oppilas yksilönä ja antaa oppilaille turvallinen ja innostava ilmapiiri oppia uutta ja kasvaa omaksi itsekseen.

Työn tulosten pohjalta voidaan sanoa, että tekijöitä, jotka tukevat ja heikentävät opettajien työhyvinvointia on useita. Useat näistä liittyvät koulun organisaatioon ja siellä vallitseviin pelisääntöihin sekä kouluyhteisön ilmapiiriin. Yksi suurimmista tukevista tekijöistä on työn imu, jolla tarkoitetaan työhön uppoutumista. Lisäksi esille nostettiin työyhteisön tuen, positiivisen psykologian, opettajien autonomian sekä vapaa-ajan ja harrastusten merkitys osana työhyvinvointia. Tutkielmassa ilmeni, että opettajia, jotka kokevat uupumista yhdisti kolme samaa tekijää: ylivahva moraali, uudet toimintatavat ja kulttuurin muutokset, sekä vähäinen palautteen saanti. Nämä ovat resurssien puuttumisen lisäksi suurimpia opettajien työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Myös työnmäärän kasvu sekä eettiset tekijät haastavat opettajien työhyvinvointia. Vaikka haastavia tekijöitä on paljon, on opettajalla kuitenkin mahdollisuus vahvistaa omaa työhyvinvointia tukevien tekijöiden avulla.

Laaja tutkimusaineisto osoittaa tulokset luotettaviksi, sekä ulkomailla tehdyt tutkimukset tukevat aiheen yleisyyttä ja uskottavuutta. Myös jatkotutkimukset aiheesta on mahdollisia aiheen laajuuden vuoksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lisa Holmroos, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/