University of Oulu

Kaikille sopiva koulu

Saved in:
Author: Häggman, Mirka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205121984
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Häggman, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää ratkaisukeskeisesti, miten koulu voisi olla sopivampi kaikille. Suomessa jokainen käy peruskoulun elämänsä aikana, joten se koskettaa aivan jokaista. Tällöin on hyvin tärkeää pohtia ja tehdä töitä sen eteen, että koulu on oikeasti sellainen, joka palvelee aivan jokaista oppilasta. Tutkielmassa korostuu kasvatussosiologinen näkökulma ja kehittämistoimet on jaoteltu makro-, meso- ja mikrotasoille.

Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, joka perustuu aikaisempaan tutkimukseen. Tarkemmin määriteltynä tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka tarkoittaa yleiskatsausta, jota ei rajaa tiukat säännöt. Käytetyt aineistot voivat olla hyvinkin laajoja eikä niitä valita metodisten sääntöjen rajoissa. Tutkimus etenee usein seuraavanlaisesti. Tutkimuskysymys esitellään kontekstiin liitettynä ja tämän jälkeen esitellään käytettyä tutkimusmenetelmää, jolla saatu lähdeaineisto on hankittu. Lopuksi esille tuodaan kirjallisuuden pohjalta löydetyt tulokset ja pohditaan niitä.

Yleisesti Suomen opetussuunnitelmaprosessi huomioi hyvin kaikkien tasojen vaikutusmahdollisuudet. Makrotasolla asioiden muuttaminen vaatii oikean ajoituksen, tutkimusta, kehittämistä, arviointia ja paljon aikaa. Koulutuksen eriarvoisuutta tuottavat rakenteet ja toimintakäytänteet tulee tunnistaa ja purkaa. Mesotasolla kuntalaki mahdollistaa paljon ja riittävien resurssien turvaaminen on ratkaisevassa roolissa. Mikrotasolla on konkreettisimmat vaikutusmahdollisuudet yksittäiseen oppilaaseen. Valmentava vuorovaikutus ja ratkaisukeskeisyys ovat avainasemassa siinä, että opettaja voi tukea ja ymmärtää mahdollisimman monipuolisesti lasta.

Tutkimustuloksissa ei ole kysymys ehdottomista totuuksista, joita voisi mitenkään toteuttaa vain yhdellä tavalla tai absoluuttisesti oikein. Tämän kautta tavoitteena ei ole saada selville lopullista totuutta. Tavoitteena on löytää joitain yleisiä huomioita, mitkä tekevät koulusta sopivamman.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mirka Häggman, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/