University of Oulu

The effect of fairy tales in the character creation of RWBY

Saved in:
Author: Matero, Aurora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205132000
Language: English
Published: Oulu : A. Matero, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis focuses on analysing the differences and similarities between the four main characters of the Rooster Teeth animated series RWBY (2013) and the fairy tale characters that inspired their creation. This comparative study begins by analysing these fairy tale characters and their portrayal, and then comparing them to the main characters of RWBY (2013). When it comes to portrayal, this thesis focuses on the analysis of personality traits as well as the visual appearances of all the characters. The key point is to see whether there are any clear similarities or differences between the series’ main characters and their fairy tale counterparts.

The theoretical basis of this thesis is constructed from Hutcheon and O’Flynn’s (2013) adaptation theory, which discusses the development of adaptation and its different media. Hutcheon and O’Flynn (2013) argue that an adaptation can become more popular than the original source material due to the repetition of similar features in a new medium through re-interpretation (2013, p. 4–5). This thesis focuses on analysing these re-interpretations of fairy tales in RWBY (2013).

Based on the analysis, each character from both the fairy tales and from the series have unique traits both personality and appearance wise, however, it is clear that there are a lot more similarities with their counterparts than differences. There are a few drastic differences, but it is clear where the inspiration comes from for these characters as well. This thesis concludes that the main characters of RWBY (2013) represent older and more grown versions of their inspired fairy tale characters while remaining original to the series as well.

Satujen vaikutus hahmojen luomiseen animaatiosarjassa RWBY

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan Rooster Teeth -tuotantoyhtiön animaatiosarjan RWBY (2013) neljää päähenkilöä ja niitä inspiroineita satuhahmoja sekä niiden välillä ilmeneviä eroja. Tässä vertailevassa tutkielmassa analysoidaan kyseisiä satuhahmoja sekä niiden sanallisia kuvauksia, jonka jälkeen niitä verrataan animaatiosarjan päähenkilöihin. Sanallista kuvausta tässä opinnäytetyössä käytetään analysoimaan hahmojen persoonallisuuspiirteitä sekä ulkonäköä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, ilmeneekö hahmojen välillä selkeitä samanlaisuuksia tai eroja.

Teoreettinen tausta tälle opinnäytetyölle perustuu Hutcheon ja O’Flynnin (2013) adaptaatioteoriaan, joka tutkii adaptaation kehitystä sekä sen eri muotoja. Hutcheon ja O’Flynn väittävät, että itse adaptaatiosta voi kehittyä alkuperäistä suositumpi, sillä adaptaatiossa toistuu samanlaisia 2 ominaisuuksia ja piirteitä uudessa muodossa uudelleen tulkittuna (2013, p. 4–5). Tässä opinnäytetyössä keskitytään analysoimaan näiden satujen uudelleentulkintoja RWBY-sarjassa (2013).

Analyysin pohjalta voidaan huomata, että jokaisella hahmolla on yksityiskohtaisia ominaisuuksia sekä persoonallisuuspiirteissä että ulkonäössä. On kuitenkin selvää, että samanlaisuuksia löytyy niiden välillä enemmän kuin eroja. Vaikka hahmojen väliltä löytyy myös suuria eroja, niiden inspiraation lähde on selvä. Tämä opinnäytetyö toteaa, että animaatiosarjan päähenkilöt kuvastavat vanhempia ja aikuismaisempia versioita niitä inspiroineista satuhahmoista samalla pysytellen sarjalle omaperäisinä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aurora Matero, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/