University of Oulu

Toisen asteen opettajien mahdollisuudet vahvistaa turvallisuutta kouluarjessa

Saved in:
Author: Teppo, Ulla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205152027
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Teppo, 2022
Publish Date: 2022-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten toisen asteen opettajat (N = 52) näkevät oman toimintansa rakentavan turvallista oppimisympäristöä ja vahvistavan opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta kouluarjessa. Kokemus turvallisuudesta on ihmisen perustarve. Tutkimus pohjautuu systeemiseen ja subjektitieteelliseen lähestymistapaan. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä ja aineistoa on jäsennelty ja analysoitu laadullisin menetelmin käyttäen perusteluanalyysia ja aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Perusteluanalyysillä on tunnistettu osallisten toimintaperusteita ja rakennettu perustelumalleja. Perustelumalleja on luokiteltu hyödyntäen sisällönanalyysin menetelmiä.

Subjektiiviset toimintaperusteet erilaisissa tilanteissa rakentuvat yksilön omia toimintamahdollisuuksia koskevista käsityksistä ja hänen odottamistaan toiminnan tuloksista. Tulokseksi muodostui opettajien toimintaperusteista ja toiminnan tavoitteista koostuva malli, jota voi hyödyntää turvallisten oppimisympäristöjen ja opetustyön kehittämisessä. Opettajat tavoittelivat turvallisuutta vahvistavalla toiminnallaan sitä, että opiskelijat luottavat itseensä ja toisiin, opiskelijat kokevat yhteenkuuluvuutta, opiskelijat ilmaisevat itseään avoimesti, opiskelijat ovat itseohjautuvia, opiskelijat saavat oppimiskokemuksia ja opiskelijat ovat tulevaisuuteen suuntautuneita. Eli opiskelijan turvallisuuden kokemus mahdollistaa näiden opettajien muodostamien tavoitteiden toteutumista. Tuloksista nousi esiin viisi toimintaperustetta, joihin nojaten opettajat toteuttivat tilanteissa tarjoutuvia mahdollisuuksiaan. Toimintaperusteiksi muotoutuivat: (1) selkeät ohjeet ja arjen ennakoitavuus; (2) epäkohtiin ja kiusaamiseen puuttuminen; (3) kohtaaminen ja luottamuksen saavuttaminen; (4) yhteistyöhön ja keskusteluun kannustaminen sekä (5) moniammatillinen yhteistyö ja tukipalvelut.

Tulokset nostivat esiin myös ristiriitoja ja haasteita, joita opettajat työssään kohtaavat. Opettajilla oli ristiriitaisia käsityksiä siitä, millä tavoin opettajan omat tunteet vaikuttavat opiskelijoiden turvallisuuden kokemukseen ja millä tavoin opettaja voi ilmaista tunteitaan opiskelijoille. Myös opettajan vastuu ryhmän ilmapiiristä ja jokaisen opiskelijan yhteenkuuluvuuden tunteesta nähtiin haastavana. Opettajat toivat esiin neuvottomuutta, miten toimia häiriötä aiheuttavien opiskelijoiden suhteen. Turvallisen oppimisympäristön näkökulmasta olisi merkittävää, että koulun kehittämisessä ja opettajankoulutuksessa painotettaisiin enemmän opettajan roolia ryhmän vetäjänä. Tulokset herättivät myös huolen opettajien mahdollisuudesta saada itselleen tukea ja apua emotionaalisesti haastavien tilanteiden käsittelyssä. Tulokset olivat merkittäviä sen osalta, että opettajien kokemusten ymmärtäminen toiminnan perusteiden kautta on luonut uusia näkökulmia turvallisten oppimisympäristöjen ja opetustyön kehittämiselle.

Secondary school teachers’ possibilities to enhancing safety in school life

Abstract

The aim of this study is to find out how secondary school teachers (N = 52) perceive their own action in creating safe learning environment and enhancing students’ sense of safety during the everyday school practices. Having the sense of safety is a basic human need. The study follows a systemic and subject-scientific approach. Research material was collected by conducting an electronic survey. The study was used the fabric of grounds (FOG) to identify the participants subjective grounds for action. FOGs were used as the analyzing unit and were categorized using data-driven content analysis methods.

Subjective grounds for action in different situations are built in relation to individual’s beliefs of their own possibilities for action and their expectations of the results of such action. As a result of the analysis, a model consisting of the teachers’ grounds for action and goals of action was formed. It can be utilized in developing safe learning environments and teaching practices. By acting with a focus on enhancing students’ sense of safety, the teachers aimed at the following outcomes: students have self-confidence and confidence in others, students have a sense belonging, students express themselves openly, students are self-determined, students gain learning experiences, and students are future-oriented. These goals created by the teachers can be met by students’ sense of safety. From the results of the analysis, five grounds for action emerged. They served as the backbone for the teachers to realize their possibilities in different situations. These grounds for action were: (1) clear instructions and predictability of everyday life; (2) intervening in grievances and bullying; (3) personal encounter and gaining trust; (4) encouraging collaboration and conversation; and (5) multiprofessional collaboration and support services.

The results also demonstrated contradictions and challenges that the teachers face in their job. They had conflicting ideas of how their own emotions influence on students’ sense of safety and what is the proper way to express their emotions to the students. Additionally, the teachers’ responsibility of group atmosphere and every student’s sense of belonging was perceived as challenging. The teachers voiced a lack of resourcefulness regarding how to manage with students causing disturbance. In the aspect of safe learning environment, it would be significant to have more emphasis on a teacher’s role as a group leader in school development and teacher education. The results also raised a concern about teachers’ opportunity to get support and help in dealing with emotionally challenging situations. The results are significant in terms of opening a new horizon to develop safe learning environments and teaching practices by understanding teachers’ experiences through subjective grounds for action.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ulla Teppo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/