University of Oulu

Opettajien kokemuksia esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta

Saved in:
Author: Kähkönen, Jenna1; Lehtikangas, Alina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205152034
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kähkönen; A. Lehtikangas, 2022
Publish Date: 2022-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juutinen, Jaana
Reviewer: Uitto, Minna
Juutinen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia opettajilla on esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta oppilaan kouluun siirtymisen näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastelemme millaiset tekijät edistävät ja haittaavat oppilaan kouluun siirtymistä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa opettajan kokemana. Näitä kahta kysymystä tarkastelemme Bronfenbrennerin ekologisen teoriaan pohjaten. Tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen ja otteeltaan, sekä aineiston analyysi menetelmältään fenomenologis-hermeneuttinen. Aineiston keruussa olemme käyttäneet sähköistä kyselyä, joka on toteutettu Webropolilla.

Aineistosta tehdyn analyysin pohjalta voidaan todeta, että Bronfenbrennerin ekologisen teorian systeemitasot ovat nähtävissä opettajien kokemuksissa esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa, oppilaan kouluun siirtymisen näkökulmaa tarkastellessa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla opettajien kokemuksiin vaikuttavat tekijät jakautuivat jokaiselle Bronfenbrennerin ekologisen teorian systeemitasoille. Opettajien vastauksissa toistui usein neljä nivelvaiheen yhteistyöhön vaikuttavaa teemaa, jotka olivat kasvatusorganisaation kasvatuskulttuurin tuki, yksilöllisen tuen tarve, huoltajat nivelvaiheessa sekä Covid 19-pandempia. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla aineistoa tulkittaessa lapsi ja hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa liittyvät tekijät korostuivat vahvasti. Opettajien kuvaamissa kokemuksissa nivelvaihetta haittaavista tekijöistä lapsen kouluun siirtymisen näkökulmasta oli havaittavissa eniten lapseen ja tämän lähiympäristöön liittyviä tekijöitä. Saamamme aineiston ja tekemiemme tulkintojen pohjalta teimme johtopäätöksen, että oppilaan kouluun siirtymiseen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa vaikuttavat niin, yhteiskunta, kasvatusyhteisöjen kasvatuskulttuurit, esiopetus, alkuopetus kuin lapsi ja hänen lähiympäristönsäkin. Tulkintamme mukaan opettajien kokemuksista voimme todeta, että kaikki Bronfenbrennerin ekologisen teorian systeemitasot ovat vaikutuksessa nivelvaiheeseen, joko suoraan tai välillisesti. Alkuopetuksessa työskentelevien opettajien kokemukset ovat kuvaus työkentän todellisesta tilanteesta, joten tämä tutkimus antaa todellista kuvaa opettajien kokemuksista nivelvaiheessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Kähkönen; Alina Lehtikangas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/