University of Oulu

”Välillä voisi liikkua jotenkin” : lukiolaisten näkemyksiä oppituntien aikaisesta liikkumisesta

Saved in:
Author: Järvenpää, Juho1; Niemelä, Fanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205152035
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Järvenpää; F. Niemelä, 2022
Publish Date: 2022-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Loukkola, Niina
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksemme tavoitteena oli kartoittaa lukiolaisten toiveita liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisestä lukiossa. Eräs Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteista on edistää liikunnallisen toimintakulttuurin toteutumista. Tutkimus on osa Liikkuva opiskelu Oulu -hanketta. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin kanssa.

Tutkimuksen aineisto on kerätty lukiolaisilta kahdeksassa lukiossa lukuvuoden 2019–2020 aikana. Aineistonkeruu toteutettiin Liikkuva opiskelu Oulu -hankeen toteuttamalla lukiokiertueella, jonka yhteydessä opiskelijoilta kerättiin näkemyksiä siitä, 1) miten opiskelijat haluaisivat tauottaa istumista ja paikallaanoloa oppitunnin aikana, 2) miten opiskelijat toivoisivat opettajien huomioivan liikkumisen oppitunnin aikana ja 3) mitkä tekijät estävät opiskelijoita liikkumasta oppitunnin aikana. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden näkemyksiä kerättiin lukiolaisten täyttämistä post-it -lapuista, joissa oli yhteensä 784 vastausta. Vastaukset analysoitiin laadullisesti luokittelemalla ja kvantifiointimenetelmää hyödyntämällä.

Tulokset osoittivat, että taukojumppa erilaisin variaatioin on lukiolaisten näkemyksen mukaan mielekkäin keino liikkumisen lisäämiseksi oppitunnin aikana. Opiskelijat pitivät kävelyä hyvänä tapana tauottaa istumista. Pääasia oli päästä jaloittelemaan oppitunnin aikana esimerkiksi luokassa, lukion käytävillä tai ulkona. Vastausten mukaan myös luokkahuoneen kalustukseen ja vaihteleviin työskentelytapoihin tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että lukiolaisilla on halua ja tietämystä lisätä liikuntaa osaksi opiskelupäivää ja vähentää paikallaanoloa oppituntien aikana.

Opiskelijat tiedostavat vastauksissaan, mikä estää heitä liikkumasta oppitunnin aikana. Suurimmaksi esteeksi muodostuu perinteinen opiskelumalli, joka painottuu tehtävien tekemiseen paikallaan istuen ja opettajan kuuntelemiseen. Tulosten mukaan myös ajanpuute oli merkittävä liikkumista estävä tekijä oppituntien aikana. Paikallaanolon tauottaminen esimeriksi opettajajohtoisten liikunnallisten oppimistuokioiden avulla tulisikin ottaa huomioon oppituntien sisältöjä suunniteltaessa.

Tutkimuksemme tuloksista ei voinut päätellä toivoivatko opiskelijat opettajan järjestävän istumista tauottavan toiminnan vai antavan vain opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa sitä itsenäisesti. Opiskelijat toivoivat pääsevänsä osallistumaan oppitunnin aikaisen liikkumisen suunnitteluun. Opettajilla on siis suuri rooli liikunnallisen toimintakulttuurin mahdollistajana tai estävänä tekijänä. Tutkimuksemme mukaan liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen on toteutettavissa, kunhan mukaan saadaan tasapuolisesti koko oppilaitosyhteisö, ja siihen käytetään riittävästi aikaa ja resursseja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Järvenpää; Fanni Niemelä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.