University of Oulu

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden lukemaan opetus alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Pälve, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205152036
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pälve, 2022
Publish Date: 2022-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Suvilehto, Pirjo
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Lukemaan opettaminen ja lukemaan oppiminen ovat olennaisia aiheita alkuopetuksessa. Nykyisin koululuokat ovat moninaisia ja oppilailla on paljon eri kieli- ja kulttuuritaustoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden lukemaan opettamista alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien kokemana. Tutkimuksen ensimmäisenä tehtävänä on tarkastella, miten luokanopettajat opettavat eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita lukemaan. Toisena tehtävänä on tarkastella, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden lukemaan opetuksessa on suhteessa suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden opetukseen.

Tutkimus on laadullinen tutkimus ja tutkimuksen lähestymistapa on fenomenologinen, koska siinä tutkitaan kokemuksia. Tutkimusaineisto kerättiin Webropol 3.0 -ohjelmassa tehdyllä kyselylomakkeella, joka sisälsi 11 avointa kysymystä ja yhden monivalintakysymyksen. Kyselylomakkeen verkkolinkki julkaistiin yhdessä saatekirjeen kanssa neljässä eri Facebook-ryhmässä tammikuussa 2022 ja vastauksia kerättiin noin kolmen viikon ajan. Lopullinen aineisto koostui 13 vastauksesta. Tutkimuksen kohdejoukkona on 13 luokanopettajaa, jotka ovat ainakin jossain työuransa vaiheessa opettaneet alkuopetuksessa. Opettajat ovat koulutukseltaan kasvatustieteiden maistereita ja heidän työuransa kesto vuosina vaihtelee yhden vuoden ja 40 vuoden välillä. Heidän eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden opettamisen kokemuksensa vaihtelee myös yhdestä vuodesta 40 vuoteen asti.

Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia. Aineiston analyysin vaiheet olivat alkuperäisen datan redusointi, klusterointi ja abstrahointi ja näitä kaikkia vaiheita ohjasivat kaksi tutkimuskysymystäni. Tutkimuksen tulokset on jaettu tutkimuskysymysten mukaisesti teemoihin, jotka ovat eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden lukemaan opettaminen sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden lukemaan opetuksen erot ja yhtäläisyydet suhteessa suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden opetukseen.

Luokanopettajat kertoivat opetuksessaan käyttämistään lukemaan opettamisen menetelmistä, harjoituksista ja tehtävistä, oppilaiden motivointikeinoista sekä oppimateriaaleista ja sen eriyttämisestä. Keskeinen tutkimustulos on, että luokanopettajien kokemusten mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden lukemaan opettaminen eroaa suhteessa suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden opetukseen. Toisaalta luokanopettajien kokemusten mukaan yhtäläisyyksiä on useita ja ainakin osittain samat lukemaan opettamisen menetelmät, harjoitukset ja tehtävät, motivointikeinot ja oppimateriaalit sopivat myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisille oppilaille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Pälve, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.