University of Oulu

Positiivisen pedagogiikan keinot ja opettaja-oppilassuhde luokan työrauhan rakentajina

Saved in:
Author: Kokko, Anni1; Niskanen, Nelli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205152039
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kokko; N. Niskanen, 2022
Publish Date: 2022-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmamme tavoitteena on selvittää, miten opettaja-oppilassuhde vaikuttaa luokan työrauhaan ja miten luokanopettaja voi edistää opettaja-oppilassuhdetta positiivisen pedagogiikan menetelmiä hyödyntämällä. Tarkastelemme aihetta luokanopettajan näkökulmasta alakoulukontekstissa. Tutkimuksemme avulla kasvatusalan ammattilaiset voisivat saada tietoa siitä, miten opettaja-oppilassuhde vaikuttaa luokan työrauhaan ja miten tätä suhdetta voi kehittää positiivisen pedagogiikan keinoja hyödyntämällä. Tulevina opettajina nämä teemat tulevat todennäköisesti koskettamaan myös meitä, joten hyödymme myös itse tutkimuksemme tuloksista. Tämän tutkimuksen myötä myös muut lasten kanssa toimivat aikuiset voisivat löytää uusia keinoja kehittää myönteistä suhdetta lapsiin.

Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen lähdeaineistona hyödynnettiin kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta sekä tieteellisiä artikkeleita. Tutkimuksemme pääkäsitteitä ovat työrauha, opettaja-oppilassuhde ja positiivinen pedagogiikka. Tässä tutkimuksessa työrauhalla tarkoitetaan luokassa vallitsevaa tilaa, joka tarjoaa rauhalliset olosuhteet oppimiselle ja oppilaan itsehallinnan kehittymiselle. Opettaja-oppilassuhteella tarkoitetaan nimensä mukaisesti opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutussuhdetta. Positiivinen pedagogiikka puolestaan on opetus- ja kasvatustoimintaa, joka pohjautuu positiivisen psykologian periaatteisiin. Koulumaailmassa positiivisella pedagogikalla pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä oppimista.

Tutkimuksemme keskeiset tulokset osoittavat, että myönteinen opettaja-oppilassuhde vähentää oppilaiden häiritsevää käyttäytymistä ja näin ollen parantaa luokan työrauhaa. Huomasimme myös, että huonompi opettajan ja oppilaan välinen suhde sekä erimielisyydet lisäävät häiritsevää käytöstä. Lisäksi tulokset osoittavat, että opettaja voi kehittää myönteistä suhdetta oppilaisiinsa positiivisen pedagogiikan keinoin esimerkiksi lisäämällä positiivisen palautteen määrää ja luomalla lapsille positiivisia tunnekokemuksia. Myönteisen opettaja-oppilassuhteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että opettaja osoittaa aitoa kiinnostusta, arvostusta ja ymmärrystä lasta kohtaan sekä on läsnä vuorovaikutustilanteissa lapsen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Kokko; Nelli Niskanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.