University of Oulu

Virtuaalisen Big Roomin työkalut ja ohjelmistot

Saved in:
Author: Järvinen, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205162053
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Järvinen, 2022
Publish Date: 2022-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Big Room on etenkin isoissa rakennusalan allianssihankkeissa käytettävä konsepti, jonka tarkoituksena on tehostaa tiedonkulkua ja vähentää päätöksenteon hidasteita keräämällä projektin eri sidosryhmät samaan fyysiseen tilaan. Teknologisen kehityksen ja viime vuosien pandemian vauhdittamana Big Roomin järjestäminen fyysisen tilan sijaan virtuaalisena on kuitenkin lisääntynyt. Tämä on puolestaan lisännyt tarvetta löytää ratkaisuja Big Roomin tärkeiden elementtien, kuten kommunikoinnin, tiedon jakamisen ja erilaisten projektinhallinnan työkalujen korvaamiseksi virtuaalisessa muodossa niin, että sen hyödyt säilyvät.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia virtuaalisen Big Roomin käsitettä sekä löytää vaihtoehtoja Big Roomin tärkeimpien elementtien virtualisoimisessa käytettäville ohjelmistoille ja työkaluille. Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytetään kirjallisuuskatsausta perustuen aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksessa löydettiin useita vaihtoehtoja työkaluiksi ja ohjelmistoiksi fyysisen Big Roomin tärkeimpien elementtien virtualisoimiseen.

Työssä esitetään löydettyjen ohjelmistojen ja työkalujen valintakriteerejä virtuaaliseen Big Roomiin, kuten projektin työntekijöiden aikaisempaa kokemusta sovelluksista sekä ominaisuuksien laajuutta. Lisäksi työssä ehdotetaan ohjelmistoista ja työkaluista koostettu esimerkkipaketti, joka virtualisoi Big Roomin tärkeimmät toiminnallisuudet sekä pienessä, että suuressa projektissa.

The software and tools of virtual Big Room

Abstract

Big Room is a concept that is mostly used in big construction project alliances. The purpose of Big Room is to make flow of information more effective and lessen the time used in decision-making by gathering the stakeholders in the same room. The last two years’ global pandemic combined with the technological evolution has sped up the process to transfer from physical Big Rooms to virtual ones. This transfer has increased the need of solutions to replace the important elements of physical Big Room, like communication, knowledge sharing, and various project management tools, so the virtual Big Room will have the same positive impact as physical Big Room.

The goal of this bachelor’s thesis will be to explain the concept of Big Room and to find possible software and tools to virtualize the most important elements of Big Room. The method used in this thesis is literature review based on the earlier study of Big Room.

This thesis depicts different criteria, like the project’s stakeholders’ earlier experience of the apps or the scope of the provided features in choosing of the software and tools to virtualize the Big Room. This thesis also provides an example of a package for small and big projects that consists of the software and tools to virtualize the most important elements of Big Room.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Järvinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/