University of Oulu

Innovaatiostrategian rooli autoteollisuuden fuusioissa ja yrityskaupoissa : kohti tehokkaampaa lähestymistapaa

Saved in:
Author: Jääskeläinen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 130
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172087
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jääskeläinen, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä innovaatiostrategiasta autoteollisuuden fuusioissa ja yrityskaupoissa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata innovaatiostrategian roolia autoteollisuuden toimijoiden hankintaprosessissa, tunnistaa ja kuvailla autoteollisuuden innovaatiostrategian keskeisiä piirteitä, käytettyjä innovaatiostrategiakäytäntöjä sekä ilmiöön liittyviä haasteita ja mahdollisia keinoja niiden ratkaisemiseksi. Näin ollen tutkimus tarkastelee innovaatiostrategian ja hankintaprosessin suhdetta. Aihetta tarkastellaan tutkimalla autoteollisuuden toimijoiden hankintaprosessia ja innovaatiomotiivien roolia siinä, autoteollisuuden tyypillisiä innovaatiostrategiakäytäntöjä, fuusioiden ja yrityskauppojen kontekstissa innovaatiostrategiaan vaikuttavia tekijöitä sekä erityisesti autoteollisuuden toimijoiden fuusio- ja yrityskauppainnovaatiostrategian erityispiirteitä.

Nykyisessä tutkimuskirjallisuudessa näkyy selvästi tutkimusaukko, sillä innovaatiostrategian tutkimusala on perinteisesti keskittynyt tehokkaan innovaatiostrategian luomiseen ja toteuttamiseen pitkäaikaisesta näkökulmasta. Tämä tutkimus laajentaa yleistä ymmärrystä autoteollisuuden nopeista hankintaprosesseista, joita nämä toimijat suorittavat rajallisilla resursseilla selviytyäkseen autoteollisuuden radikaalista muutoksesta. Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen lähestymistapa, minkä aineiston kerääminen toteutettiin asiakirja-analyysin avulla. Usean tapauksen tutkimusmenetelmän soveltaminen mahdollisti, että aiheesta saatiin yksityiskohtaista tietoa, mikä lisää siten tutkimuksen validiteettia ja luotettavuutta. Tapausyritysten dokumenteista tehdyt havainnot paljastivat uusia näkökohtia, joita nykyinen tutkimuskirjallisuus ei korosta siinä määrin kuin tämän tutkimuksen tulokset osoittavat. Näin ollen tällä tutkimuksella on teoreettinen kontribuutio tutkimusalalla.

Tutkimuksen keskeinen tulos osoittaa, että innovaatiostrategia voi tukea autoteollisuuden toimijoiden fuusioita ja yrityskauppoja, jos nämä omaksuvat tehokkaamman lähestymistavan innovaatiostrategioissaan. Tämä tutkimus esittelee, kuinka autoteollisuuden toimijoiden rajallisten resurssien vuoksi näiden yritysten on entistä tärkeämpää olla tietoisia kriittisistä innovaatiostrategiaan liittyvistä asioista hankintaprosessin eri vaiheissa, jotta nämä pystyvät priorisoimaan resursseja tämän mukaan. Käytännössä johtajien on tunnistettava liiketoimintaan ja hankintaprosessiin liittyvät mahdolliset haasteet ja tarpeet sekä tuettava innovaatiostrategian roolia. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, kuinka innovaatiostrategia voisi tukea hankintaprosessin eri vaiheita, jos autoteollisuuden toimijoiden ylimmät johtajat ymmärtävät ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen tukemisen merkityksen, mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjumisen, riittämättömien resurssien minimoimisen, jatkuvan innovaatiostrategiakäytäntöjen kehittämisen, innovaatiotrendien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisen, asiakastuntemuksen ja -tarpeiden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen. Lisäksi tutkimuksessa esitetään, kuinka innovaatiostrategia voi tehostaa hankintaprosessia yhdistämällä ympäristön tukemisen osa-alueen kiinteästi yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan ja näin helpottamalla ympäristöystävällisten innovaatioiden kehittämistä sekä hyödyntämällä ulkopuolisten neuvonantajien kokemuksia hankintaprosessin tukemiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Jääskeläinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/