University of Oulu

Digitalisoinnin vaikutus yrityksen taloushallintoon

Saved in:
Author: Rankinen, Riitta1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172104
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Rankinen, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Kantola, Hannele
Description:

Tiivistelmä

Digitalisointi yritysten taloushallinnossa on uudessa murroksessa. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat jo yleisessä käytössä ja automatisointikin on jo pitempään ollut menossa mm. ohjelmistorobottien myötä. Seuraava askel liittyy tekoälyn ja data-analytiikan käyttöönottoon. Taloushallinnossa merkittävin tekoälyn osa-alue on koneoppiminen, joka soveltuu ennusteiden tekemiseen ja datamassojen käsittelyyn. Data-analytiikkaa käytetään datavetoisen päätöksenteon tukena.

Tutkielmassa tavoitteena on selvittää digitalisoinnin käytännön tilanne yritysten taloushallinnossa. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on tekoäly ja data-analytiikka. Aihetta on tarkasteltu useammasta näkökulmasta. Digitalisointi vaikuttaa taloushallinnon rooleihin. Kirjanpitäjän ja kontrollerin työtehtävät ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Tarkastellaan millaisia työkaluja ja sovelluksia on käytössä ja tulossa. Olennaista on millaista kilpailuetua ja hyötyä voi tekoälyä ja data-analytiikkaa käyttävä yritys saada. Jotta digitalisointi etenee, on yrityksessä oltava taho sen ajamiseksi.

Tutkimus tehtiin teemahaastatteluna, joka on kenttätutkimuksen alalaji. Haastattelut toteutettiin suullisesti etäyhteydellä. Haastateltavia oli seitsemän henkilöä kuudesta eri yrityksestä. Yhdessä yrityksessä valmistetaan tuotteita, muut tarjoavat konsultointia ja taloushallinnon palveluja sekä taloushallinnon ohjelmistoja. Teoriaosassa ensin lyhyesti kerrotaan tutkielmaan liittyviä digitalisoinnin käsitteitä. Sitten käsitellään taloushallinnon roolien ja osaamisten muutoksia sekä teknologian käyttöä taloushallinnossa sovelluksia kirjallisuuteen perustuen.

Taloushallinnon digitalisointi ja automatisointi tulee jatkumaan. Koneoppimisen ja edistyneen data-analytiikan teknologia on jo kypsää. Pullonkaulana on lähinnä sen käytäntöön vieminen yrityksissä. Data-analytiikan perusteella saatujen näkemysten käyttö päätöksenteossa tuo yritykselle kilpailuetua. Tutkimusten perusteella tuottavuus voi olla jopa 22 % korkeampi kuin muilla yrityksillä. Data-analytiikan soveltaminen ennusteiden tekemiseen on tässä tärkeässä roolissa. Analytiikassa käytetään datamassoja, jotka voivat olla peräisin yrityksen omista tietokannoista tai ulkopuolelta. Digitalisoinnilla pyritään myös tehostamaan liiketoiminnan prosesseja ja säästämään kustannuksia. Digitalisointi muuttaa taloushallinnon työtekijöiden rooleja ja osaamisvaatimuksia. Automatisointi tekee kirjanpitäjästä prosessinvalvojan, joka korjaa virheet ja ratkaisee ongelmatilanteet mm. liiketapahtumien tiliöinnissä. Tällöin hänelle jää aikaa tehdä johdon laskentatoimen tehtäviä ja / tai tuottaa lisäarvopalveluja asiakkaille. Moderni kontrolleri on liiketoiminnan kumppani, joka käyttää uusia usein koneoppimiseen perustuvia data-analytiikan työkaluja. Kaikkien taloushallinnon työntekijöiden on omaksuttava enemmän tekniikkaa perinteisen taloushallinnon osaamisen lisäksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riitta Rankinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/