University of Oulu

Implementing Agile practices in a large game development company

Saved in:
Author: Hekkala, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 117
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172128
Language: English
Published: Oulu : E. Hekkala, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lehtinen, Jere
Kujala, Jaakko
Reviewer: Lehtinen, Jere
Description:

Abstract

Large game development companies working with complex projects need to find ways to work iteratively and adjust to changing requirements in order to succeed. To achieve this, many of them turn to Agile frameworks and practices. In this thesis, the purpose is to analyze how these large game development companies implement Agile working practices and what are the related benefits and challenges. The roles of human skills in the implementation process are also examined. This is done by conducting a single-case study of the Agile implementation process in a case company.

The findings of the study indicate that the Agile implementation process in the case company follows a general change process structure, which consists of seven core activities: recognition and start, diagnosis, planning, implementation and review, sustaining change, learning, and managing people issues. During the implementation process, the most significant challenges the case company faced were connected to implementing Agile ways of leading development, such as Product Ownership and Products Backlog. In addition, the relationship of human skills and Agile implementation appears to be cyclical; while well-developed human skills such as support, communication, and conflict solving skills make the implementation process easier, properly implemented Agile practices may also improve human skills.

This study contributes to Agile implementation research by expanding the knowledge of Agile implementation in large game development organizations and elaborating the connection between the implementation process and change management theory. The findings of the study can also help those implementing Agile in game companies to predict the structure of the process and anticipate the potential challenges of it.

Tiivistelmä

Suurten ja monimutkaisten projektien parissa työskentelevien pelialan yritysten täytyy löytää tapoja työskennellä iteratiivisesti ja sopeutua muutoksiin menestyäkseen. Tästä syystä monet niistä kääntyvät ketterien menetelmien puoleen. Tässä diplomityössä tarkoitus on analysoida sitä, miten nämä yritykset ottavat käyttöön ketteriä menetelmiä ja mitä hyötyjä ja haasteita prosessiin liittyy. Myös inhimillisten taitojen rooleja käyttöönottoprosessissa tutkitaan. Tutkimuksessa perehdytään ketterien menetelmien käyttöönottoon kohdeyrityksessä yksittäistapaustutkimuksena.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohdeyrityksessä ketterien menetelmien käyttöönottoprosessi mukailee yleisen muutosprosessin rakennetta, joka koostuu seitsemästä toiminnosta: muutostarpeen tunnistamisesta ja prosessin aloittamisesta, diagnosoinnista, suunnittelusta, käyttöönotosta ja arvioinnista, muutoksen ylläpitämisestä, oppimisesta ja ihmisiin liittyvien asioiden johtamisesta. Keskeisimmät kohdeyrityksen käyttöönottoprosessin aikana kohtaamat haasteet liittyivät ketterien menetelmien mukaisten johtamistapojen käyttöönottoon kuten tuoteomistajuuteen ja tuotteen tehtävälistoihin. Inhimillisten taitojen ja ketterien menetelmien käyttöönoton suhde puolestaan vaikuttaa sykliseltä; samalla kun hyvät inhimilliset taidot kuten tuki-, kommunikaatio-, ja konfliktienselvittelytaidot tekevät käyttöönottoprosessista helpomman, voivat ketterät menetelmät puolestaan kehittää inhimillisiä taitoja.

Tämä tutkimus edistää ketterien menetelmien käyttöönottoon liittyvää tutkimusta kasvattamalla ymmärrystä menetelmien käyttöönotosta suurissa pelialan yrityksissä ja lisäämällä tietoa käyttöönottoprosessin ja muutoksenhallinnan teorian välisestä yhteydestä. Tutkimuksen tulokset voivat myös auttaa ketterien menetelmien käyttöönottoa pelialan yrityksissä johtavia henkilöitä ennakoimaan käyttöönottoprosessin kulkua ja siihen liittyviä haasteita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Hekkala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.