University of Oulu

1–3-vuotiaiden lasten sosioemotionaaliset taidot ja niiden kehittymisen huomiointi varhaiskasvatuksen pedagogiikassa

Saved in:
Author: Haipus, Anni-Linnea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182173
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-L. Haipus, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielman aiheena on lapsen sosioemotionaalinen kehitys 1–3 vuoden iässä ja sen huomioiminen varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Tämä kuvaileva kirjallisuuskatsaus avaa pienten lasten sosioemotionaalista kehitystä ja sen peruskäsitteistöä. Se perehtyy siihen, kuinka varhaiskasvatuksen pedagogiikassa on mahdollista ottaa huomioon lasten sosioemotionaaliset taidot. Nämä taidot ovat hyvin tärkeitä ja niihin liittyvä pedagogiikka kuuluu varhaiskasvatukseen olennaisena osana. Näkökulman on tarkoitus rajautua 1–3 vuotiaisiin lapsiin.

Tutkielmassa painottuu 1–3-vuotiaille suunnatun pedagogiikan merkityksellisyys sosioemotionaalisten taitojen oppimisessa. Aiheen valinnan taustalla on yleinen keskustelu 1–3-vuotiaiden pedagogiikan varjoon jäämisestä sekä myös käytännön työelämän kokemukset siitä, kuinka joskus pienet saattavat jäädä varjoon varhaiskasvatuksen pedagogisessa suunnittelussa. Näkökulma kirjallisuuskatsauksessa tiivistyy vahvasti sosioemotionaalisten taitojen osioon pedagogiikassa. Työn tavoitteena on myös herättää varhaiskasvatuksen henkilökuntaa reflektoimaan toimintaansa 1–3-vuotiaiden sosioemotionaalisten taitojen oppimisen suhteen. Näin tutkimusongelma muodostaa kaksi tutkimuskysymystä: 1. Miten lapsen sosioemotionaaliset taidot kehittyvät noin 1–3-vuoden iässä? ja 2. Miten 1–3-vuotiaiden lasten sosioemotionaalisten taitojen harjoittelun mahdollisuudet voidaan ottaa huomioon pedagogiikassa?

Kandidaatin tutkielma toteutetaan käyttäen kuvailevaa kirjallisuuskatsausta metodina, joka antaa kokonaiskuvan aiheesta käyttäen olemassa olevaa tutkittua tietoa. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on käytetty aineistona kotimaista ja kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimustietoa ja muuta tieteellistä kirjallisuutta. Lähteiden valinnan lisäksi eettisyyttä on työssä pohdittu tutkielman tekijän objektisuuden kannalta. Eettisyys näkyy myös tutkielman tekijän käsityksistä ihmisenä olemisesta. Johtopäätöksissä näkyy, että lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen tällä ikäkaudella osoittaa sen, kuinka ajankohtaista pienten pedagogiikassa on huomioida lasten sosioemotionaalisten taitojen harjoittelun tarve. Johtopäätöksissä ja tuloksessa näkyy tutkielman hyödyt sekä, miten lähteissä korostuvat keinot, joilla varhaiskasvatuksen pedagogiikassa ja erityisesti 1–3-vuotiaille suunnatussa pedagogiikassa on mahdollista ottaa huomioon sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni-Linnea Haipus, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/