University of Oulu

Vuorovaikutus alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa

Saved in:
Author: Juustila, Virpi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182178
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Juustila, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielman aiheena on vuorovaikutus alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaista vuorovaikutusta alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa on ja minkälainen rooli varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on erilaisten vuorovaikutustilanteiden mahdollistajana. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa vuorovaikutus ja leikki nivoutuvat yhteen, joten tutkielman yksi keskeisimpiä lähestymistapoja on leikin tutkiminen yhtenä merkittävänä alle 3-vuotiaiden vuorovaikutuksen välineenä sekä yhteisen ymmärryksen rakentajana ja korjaajana.

Tutkielma on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen metodilla eli se perustuu aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja tieteellisiin julkaisuihin. Tutkimusaineistoksi valikoitui monipuolisesti sekä suomalaisia että ulkomaisia julkaisuja, jotka käsittelevät alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaa, vuorovaikutusta ja leikkiä.

Tutkielman tutkimustuloksissa korostuu varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli varhaiskasvatuksen sisäisten vuorovaikutussuhteiden rakentajana, ylläpitäjänä ja rikastuttajana. Laadukkaan vuorovaikutuksen turvaaminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää, koska laadukas pedagogiikka edellyttää laadukasta vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen sisäisistä vuorovaikutussuhteista käsittelen tässä tutkielmassa lasten keskinäistä vertaisvuorovaikutusta ja varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välistä vuorovaikutusta. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että erilaiset vuorovaikutussuhteet luovat pohjaa lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Etenkin leikki, joka on lasten välisten vertaissuhteiden tyypillisin konteksti, mahdollistaa monen tärkeän taidon harjoittelun turvallisessa ympäristössä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä vaaditaan sensitiivisyyttä, tietoista tahtotilaa sekä kykyä ja halua sitoutua vuorovaikutukseen, jotta vuorovaikutus olisi mahdollisimman laadukasta. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa korostuu verbaalisen vuorovaikutuksen lisäksi myös vuorovaikutuksen nonverbaalinen ulottuvuus, jonka oikein tulkitseminen vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstöltä sensitiivisyyttä ja läsnä olevaa asennetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Virpi Juustila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/