University of Oulu

Successfulness of logistics and mobility piloting and innovation in Finland

Saved in:
Author: Virtanen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182190
Language: English
Published: Oulu : V. Virtanen, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pekkala, Veikko
Merisalo, Virve
Reviewer: Pekkala, Veikko
Merisalo, Virve
Description:

Abstract

This thesis is a representation on how piloting in the field of mobility and logistics is done in Finland in rural and urban areas. The piloting is done vastly around the world and in Finland, and therefore the examination of pilot projects and innovations is going to take place in this thesis. With piloting there is a clear path to innovation. While piloting and innovation do differ, the resemblance is present. This thesis begins with literature review of innovation and the categorization of innovation which continues to empirical study about pilot projects in Finland and finally to conclusion. The main goal in this thesis was to find the criteria which ensure or help the successfulness of pilots and innovation in the field of mobility and logistic.

The goal of this thesis is to understand the nature of piloting and innovation especially, piloting and innovation in Finland. This thesis consists of definition of innovation, definition of successfulness and the possibility of defining successfulness and continuity for innovations and pilots. Main observations were the vast spread of pilots in Finland and how the amount of data was available in those pilots. The focus was to find critical success factors and key performance indicators to firstly discover if the pilot was indeed successful and then what were the factors that were done well and helped the pilot to be successful. The conclusion of this thesis was that it can be possible to estimate successfulness of pilots and innovations with KPIs and it could be possible to have a clear view with CSFs what are the subjects that can ensure projects and pilots to succeed.

Liikkumisen ja logistiikan pilottien ja innovaatioiden onnistuneisuus Suomessa

Tiivistelmä

Tämä työ on esitys siitä, miten pilotointi hoidetaan Suomessa, varsinkin harvaan asutuilla alueilla sekä kaupunkiympäristössä. Pilotointia tehdään laajasti ympäri maailmaa sekä myös suomessa, jonka vuoksi pilottiprojektien ja innovaatioiden tutkiminen on läsnä tässä työssä. Pilotoinnilla on suora yhteys innovaatiotoimintaan. Vaikkakin innovaatio ja pilotointi eroavat toisistaan, yhteneväisyyksiä on silti läsnä. Tämä työ alkaa kirjallisuuskatsauksella innovaatioihin sekä niiden kategorisointiin, josta seuraa empiirinen tutkimus Suomen pilottiprojekteista ja lopuksi johtopäätökset.

Tässä työssä tavoitteena oli löytää kriteerit niille tekijöille, jotka varmistavat tai auttavat pilottien ja innovaatioiden onnistumista liikkumisen ja logistiikan alalla. Tämän työn tarkoituksena oli oppia ymmärtämään pilotoinnin ja innovoinnin luonnetta erityisesti Suomessa. Työ käsittelee myös innovaation ja onnistuneisuuden määritelmää sekä onko mahdollista määrittää onnistuneisuutta ja jatkuvuutta innovaatiolle ja piloteille. Tärkeimpiä havaintoja oli huomata pilottien laaja jakautuminen Suomessa sekä niistä kerätyn datan saatavuus. Pääpainona oli kriittiset onnistuneisuustekijät sekä suorituskyvyn mittarit, joilla ensin määriteltiin pilotin onnistuneisuus sekä mitkä tekijät edesauttoivat onnistumisessa. Lopputulemana pidettäköön sitä, että pilottien ja innovaatioiden onnistuneisuutta on mahdollista määrittää suorituskyvyn mittareilla sekä on mahdollista löytää ne kriittiset onnistuneisuustekijät, jotka mahdollistavat projektien ja pilottien onnistumisen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Virtanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/