University of Oulu

Vanhempien kokemuksia tukea tarvitsevan lapsen siirtymästä esiopetuksesta peruskouluun

Saved in:
Author: Heikkinen, Heidi1; Uusitalo, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182196
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Heikkinen; T. Uusitalo, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Sirkko, Riikka
Reviewer: Takala, Marjatta
Siklander, Signe
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia vanhemmilla on tukea tarvitsevan lapsen siirtymästä esiopetuksesta peruskouluun ja kuinka he ovat kokeneet tuen jatkuvuuden toteutuneen siirtymävaiheessa. Aiheesta tekee ajankohtaisen tukea tarvitsevien lasten vuosittain lisääntynyt määrä, sillä sen vuoksi yhä useampi perhe kokee koulun aloituksen tukea tarvitsevan lapsen kanssa. Tutkimuksemme teoreettisessa viitekehyksessä määrittelemme laajasti siirtymää, avaamme tukea tarvitsevan lapsen koulun aloitukseen liittyviä tekijöitä sekä kirjoitamme vanhempien roolista siirtymäprosessissa.

Tutkielma on laadullinen tutkimus ja sen lähestymistapana toimii fenomenologia. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan tukea tarvitsevan lapsen vanhemman etänä toteutetusta haastattelusta. Vanhemmista kuudella oli erityistä tukea saava lapsi ja kahdella tehostettua tukea saava lapsi. Tutkimukseen osallistujien tavoittamiseen hyödynnettiin vanhemmille suunnattuja järjestöjä sekä sosiaalista mediaa. Tutkimusaineisto analysoitiin fenomenologisella metodilla.

Tutkimustulokset osoittavat, että vanhempien kokemukset tukea tarvitsevan lapsen siirtymästä esiopetuksesta peruskouluun ovat moninaisia. Siirtymään liittyvät käytänteet ja tapahtumat erosivat vanhempien kokemuksissa, mikä osaltaan vaikuttaa vanhempien näkemykseen tukea tarvitsevan lapsensa siirtymän onnistumisesta. Samat tekijät näyttäytyvät vanhemmille joko siirtymää edesauttaneena tai haastavana tekijänä riippuen toteutuksen tavoista. Vanhemmat liittävät siirtymään usein jännityksen ja jopa pelon tunteita. Huolta aiheuttavat tulevaan siirtymään liittyvien muutosten vaikutukset lapsen arkeen ja siinä pärjäämiseen. Vanhemmat pitävät siirtymässä tärkeänä yhteistyötä, tiedottamista ja tiedonsiirtoa esiopetuksesta koululle. Lapsen saaman tuen koettiin muuttuneen kouluun siirtymisen jälkeen ja tuen jatkuvuuden kokemuksissa oli vaihtelua. Osa vanhemmista ilmaisi tyytymättömyyttä koulupaikasta ja tuen resurssoinnista vastaavia päättäjiä kohtaan.

Tutkimustulosten perusteella yhteistyön toimivuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta määrittelevät siirtymän onnistumista. Vanhemmat haluavat olla aktiivisesti mukana lapsensa siirtymässä sekä toivovat, että heitä kuultaisiin siihen liittyvässä päätöksenteossa. Opettajat ovat merkityksellisessä roolissa siirtymän toteuttamisessa ja toimivan vuorovaikutussuhteen rakentamisessa vanhempiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tukea tarvitsevan lapsen siirtymä koskee kokonaisvaltaisesti koko perhettä ja vanhemmat kokevat kouluun siirtymän hyvin merkittävänä tapahtumana.

Parents’ experiences of the transition from preschool to primary school for a child with special needs

Abstract

The aim of this study is to examine what kind of experiences parents of children with special needs have about their child’s transition from preschool to primary school and how they have experienced the continuity of support in transition phase. This is a topical issue because the amount of children with special needs has increased every year and therefore more and more families experience starting school with a child with special needs. In our study’s theoretical framework we define transition extensively, explain factors related to starting school as a child with special needs and write about the parents’ role in transition process.

This thesis is a qualitative research and the approach to the topic is phenomenological. The research material consist of remotely conducted interviews of eight parents of children with special needs. Six parents’ children were receiving special support and two parents’ children were receiving intensified support. Reaching the participants for this study we used organizations directed to parents and social media. The data was analyzed by the phenomenological method.

The results of this study show that parents had various experiences of the transition from preschool to primary school for their child with special needs. Transition practices differed in parents’ experiences which affected on the parents’ view of success of transition. The same factors appear to parents either helping or challenging the transition depending on how they were implemented. Parents often associate transition with feelings of nervousness or even fear. Worry is caused by the changes related to transition and their impacts on child’s daily life and coping in it. Parents consider cooperation, informing and transfer of information from preschool to primary school to be important in transition. Parents experienced that the support received by the child changed after transition and the experiences of continuity of support varied. Some of the parents expressed dissatisfaction with decision-makers responsible for the school placements and the resource allocation of support.

Based on this study a functioning collaboration and experience of being heard define how transition will succeed. Parents want to be active participants in their child’s transition and they wish that they could be heard in transition related decision-making. Teachers have a significant role in implementing the transition and building a functional relationship to parents. The results of this study show that the transition of a child with special needs concerns comprehensively the whole family and parents experience the transition to primary school as a significant event.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Heikkinen; Tiia Uusitalo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/