University of Oulu

Opettajien kokema häirintä teknologian mahdollistamana

Saved in:
Author: Tihinen, Tiia-Reeta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182200
Language: Finnish
Published: Oulu : T.-R. Tihinen, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Alanko, Anu
Puuronen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Opettajat kokevat työssään monenlaista kiusaamista ja häirintää. Teknologia on muuttanut yhteiskuntaa ja näin ollen myös luokkahuonetta monin tavoin. Tässä tutkielmassa tarkastelen opettajien kokemaa, teknologian mahdollistamaa häirintää. Suomessa on perinteisesti keskitytty tutkimaan oppilaiden keskinäistä häirintää, mutta opettajan kokema kiusaaminen ja häirintä on jäänyt pimentoon, sillä kiusaamiseen liittyvän valtasuhteen ei ole nähty soveltuvan opettajan valta-asemaan suhteessa oppilaaseen. Tämän tutkielman tavoitteena onkin siis selvittää opettajan kokeman teknologian mahdollistaman häirinnän muotoja, häiritsijää sekä häirinnän syitä.

Tutkielmani teoreettisessa osuudessa käsittelen opettajaa kiusaamisen ja häirinnän kohteena, opettajuutta ja siihen liittyvää identiteettiä sekä teknologian vaikutusta yhteiskuntaan. Määrittelen käsitteitä kuten häirintä, kiusaaminen, opettajuus sekä digitalisaatio. Teoreettinen viitekehys toimii pohjana vastatessani tutkimuskysymyksiini: Millaista häirintää opettajat kokevat teknologian mahdollistamana? Kuka häiritsee opettajaa teknologian mahdollistamana? Mitä syitä opettajien kokemalle teknologian mahdollistamalle häirinnälle on mahdollista kartoittaa?

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, ja tutkimusmenetelmänä käytän fenomenografista tutkimusotetta. Fenomenografiassa tarkastellaan ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Keräsin aineistona aineistotriangulaatiota hyödyntämällä: teetätin suomalaisille peruskoulun opettajille kyselyn, jonka lisäksi hyödynsin sanomalehtien artikkeleissa esiintyviä opettajien kokemuksia teknologian mahdollistamasta häirinnästä.

Tutkimukseni tulosten mukaan opettajien kokema teknologian mahdollistama häirintää esiintyy aineiston perusteella kolmessa eri muodossa: opettajien kuvaamisena ja näiden tallenteiden jakamisena, opettajan tiedoilla tehdyistä profiileista sekä uhkaavista ja häiritsevistä puheluista. Häiritsijäksi lukeutui aineiston perusteella oppilas tai huoltaja. Oppilaat harjoittivat häirinnän muodoista erityisesti opettajien kuvaamista. Huoltajat taas olivat useimmiten uhkaavien ja häiritsevien puheluiden takana. Häirintä pohjautui yleisemmin opettajuuteen, koulun valtasuhteisiin tai opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen. Lisäksi osassa aineiston otteissa syytä ei voitu luokitella.

Tämän tutkielman tulokset antavat katsauksen opettajien kokemasta häirinnästä teknologian mahdollistamana. Tulokset ovat samansuuntaisia kun useat kansainvälisten tutkimusten tulokset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia-Reeta Tihinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/