University of Oulu

Sosiaalisen vastuun raportointi suomalaisissa tekstiilialan yrityksissä : motiivit ja haasteet

Saved in:
Author: Kinnunen, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182231
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kinnunen, 2022
Publish Date: 2022-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Väisänen, Marjo
Reviewer: Järvinen, Janne
Väisänen, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten vaate- ja tekstiilialan yritysten motiiveja raportoida sosiaalisesta vastuustaan ja siihen liittyviä haasteita. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitä ovat sosiaalisen vastuun haasteet suomalaisten vaate- ja tekstiilialan yritysten näkökulmasta.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena käyttäen aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan kuudesta haastattelusta koostuvan aineiston perusteella. Haastateltavat edustavat kuutta eri suomalaista vaate- ja tekstiilialan yritystä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti käyttäen sidosryhmäteoriaa.

Vaate- ja tekstiilialalla sosiaaliseen vastuuseen kuuluviksi haasteiksi ilmenivät muun muassa Suomessa ja Virossa tapahtuva yhteiskunnan rakennemuutos ja siihen liittyvä koulutetun työvoiman saaminen. Globaalissa toimitusketjussa keskeisenä ongelmana nähdään esimerkiksi elämiseen riittävä palkka, sillä yrityksen ja tuotannon välillä on pitkä välimatka, mikä aiheuttaa kulttuurisia eroja ja kontrollin puutteen.

Sosiaalisen vastuun raportointiin liittyviä motiiveja selitetään sidosryhmäteorian kautta. Motiivit ilmenevät raportin hyödyntäjien, sidosryhmien vaatimusten ja raportoinnin tuomien hyötyjen kautta. Tutkimuksessa ilmeni, että yritysvastuuraportti laaditaan ensisijaisesti kuluttajia ja yritysasiakkaita varten. Sidosryhmäteorian perusteella kuluttajien ja yritysasiakkaiden voidaan siis katsoa olevan vaate- ja tekstiilialan yritysten kaksi vaikutusvaltaisinta sidosryhmää, joiden vaatimusten täyttämisestä yritysvastuuraportti on osoitus. Tutkimuksessa keskeisenä tuloksena löydettiin, että yritys, joka ei laadi yritysvastuuraporttia, ei näe yritysvastuun tuomia hyötyjä. Sen sijaan yritysvastuuraportin laativissa yrityksissä se nähtiin liiketoimintaa kannattavana. Sidosryhmäteoriaan peilaten voidaan osoittaa, että sidosryhmien pelätään vetävän tukensa pois ja siksi yritysvastuuta pidetään tärkeänä riippumatta siitä, raportoiko yritys. Sosiaalisen vastuun raportointiin liittyviä haasteita puolestaan ovat luotettavan tiedon saaminen, resurssien puute ja mitattavuus. Sosiaalisen vastuun raportoinnista ei koeta aiheutuneen haittaa yrityksille.

Tutkimuksen yleistettävyyttä parantaa se, että aiempiin tutkimuksiin ja tilastoihin on viitattu kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Tarkasteltava ilmiö on siis sijoitettu osaksi laajempaa yritysvastuuraportoinnin kontekstia, jotta voidaan osoittaa, ettei tutkimustulos ole satunnainen poikkeus. Vastaavia selvityksiä suomalaisten vaate- ja tekstiilialan yritysten yritysvastuuraportoinnista ei kuitenkaan tiedettävästi ole tehty. Tutkimus on ajankohtainen ja sillä on uutuusarvoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Kinnunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/