University of Oulu

Strateginen yritysvastuu : case Monetra Oulu Oy

Saved in:
Author: Penttilä, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182233
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Penttilä, 2022
Publish Date: 2022-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Väisänen, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus keskittyy strategiseen yritysvastuuseen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yritys voi yritysvastuun kautta saada liiketoimintahyötyä ja miten se näkyy yrityksen strategiassa. Tutkimuksessa selvitetään yritysvastuun motivaatiotekijöitä ja johtamista osana yrityksen toimintaa. Kirjallisuuden perusteella muodostetaan ensin kuva strategisen yritysvastuun käsitteestä sekä sen liiketoimintahyödyistä. Tämän jälkeen keskitytään yritysvastuuseen johtamisen ja mittaamisen näkökulmasta.

Tutkimuksen teoriaosa perustuu akateemiseen tutkimukseen ja strategista yritysvastuuta käsittelevään kirjallisuuteen. Teorian pohjalta on koostettu myös tutkimuksen empiirinen osuus. Tutkittavana case-yrityksenä on kuntaomisteisen Monetra Oy -konsernin alueyhtiö Monetra Oulu Oy, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä muita tukipalveluita, kuten hankinta-, painatus-, tietosuoja- ja tulkkipalveluita. Haastattelumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua haastattelua ja ne suoritetaan Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle sekä Monetra Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden palvelujohtajalle. Haastattelut nauhoitetaan, litteroidaan ja käsitellään teemoitteluun perustuvan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tavoitteena on pyrkimys ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen yhden kohdeyrityksen kohdalla, eikä tutkimus pyri tulosten yleistettävyyteen.

Strateginen yritysvastuu mahdollistaa hyödyn yrityksen liiketoiminnalle, mutta se tarkoittaa myös vastuullisuuden rajaamista. Yritystä hyödyttävän yritysvastuun toteuttamisen keskiössä on yrityksen ja yhteiskunnan välinen suhde, sillä vastuullisuuden tulee olla yrityksen tavoitteille olennaista ja sidosryhmien tarpeiden mukaista toimintaa. Lisäksi yritystä ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa siihen, mitä pidetään vastuullisena toimintana ja millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia on mahdollista luoda. Yrityksen on osattava valikoida vastuullisuudesta ne osa-alueet, jotka ovat relevantteja sen oman liiketoimintastrategian kannalta. Yritysvastuu on siten tasapainoilua sekä yrityksen omien, että yhteiskunnasta tulevien sidosryhmien odotusten välillä. Olennaista on, että yritysvastuun toteuttaminen ei aiheuta ainoastaan hyvää yhteiskunnalle tai kuluta yrityksen resursseja tarpeettomasti, vaan että se myös luo hyötyjä yritykselle toiminnan tehostumisen, mission toteuttamisen tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Strategista yritysvastuuta ei välttämättä määritellä yrityksessä omana osa-alueena, vaan se sisältyy jokapäiväiseen toimintaan ja ydinliiketoimintaan. Tämä vaatii näkökulman muuttamista sekä perinteisten laskentatoimen mittareiden kehittämistä. Strategisen yritysvastuun mittaamisessa hyödynnetään kirjanpidon raportteja, kuten tuloslaskelmaa ja tasetta, mutta lisäksi hyödynnetään esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, maineeseen ja henkilöstön pysyvyyteen liittyviä mittauksia, jotka samalla antavat tietoa kilpailukyvyn säilyttämisestä tulevaisuutta varten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Penttilä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.