University of Oulu

Koulupäivän aikainen liikkuminen ADHD-oireisen lapsen oppimisen edistäjänä

Saved in:
Author: Haapola, Miinu1; Haudanlampi, Tiia-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182238
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Haapola; T.-M. Haudanlampi, 2022
Publish Date: 2022-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassamme kuvaamme oppituntien, välituntien sekä liikuntatuntien aikana tapahtuvaa liikkumista ja sen vaikutuksia ADHD-oireisen oppilaan oppimiseen. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöiden esiintyvyys on lapsilla ja nuorilla 4–7 %, joten on tavallista, että lähes jokaisessa luokassa ADHD-oireinen oppilas. ADHD-oireinen oppilas voi kokea paljon erilaisia haasteita koulupäivän aikana. Opettajilla tulisikin olla keinoja tukea ADHD-oireista oppilasta oppimisen edistämisessä. Tässä tutkielmassa esittelimme eri tapoja liikkua koulupäivän aikana sekä niiden myönteisiä vaikutuksia oppimiseen. Tutkielmassamme kuvaamme myös, miten koulun toimintakulttuuria tulisi muokata liikunnallisuutta edistäväksi.

Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkielmamme tarkoituksena oli selvittää jo tehtyyn tutkimukseen perustuen, kuinka koulupäivän aikainen liikkuminen vaikuttaa ADHD-oireisen oppilaan oppimiseen. Tarkastelimme tutkielmassamme lisäksi opettajan roolia ADHD-oireisen oppilaan oppimisen edistämisessä. Tehtyjen tutkimuksien perusteella voidaan todeta, että liikkumisen vaikutusta ADHD-oireisiin on tutkittu paljon. Kuitenkin liikkumisen vaikutuksia ADHD-oireisen oppilaan oppimiseen on tutkittu vähemmän.

Aivotasolla ADHD on laaja aivoverkkojen häiriö. Erityisesti kyse on siitä, että dopamiini eli tarkkaavaisuushormoni ei kulje tarpeeksi tehokkaasti hermosolujen välillä. Lisäksi ADHD:ssä on kyse etuotalohkon ja vasemman aivopuoliskon poikkeavasta toiminnasta. Tutkitusti fyysinen aktiivisuus ja liikunta lisäävät aivoissa dopamiinituotantoa. Lisäksi liikunnan on todettu vahvistavan niitä aivoalueita, jotka ohjaavat toiminnanohjausta. ADHD näyttäytyy koulussa esimerkiksi levottomuutena, aktiivisuuden säätelyn vaikeuksina, keskittymisvaikeuksina sekä toiminnanohjauksen vaikeutena. Nämä asiat ovat olennaisesti yhteydessä oppimiseen. Tutkimustulokset osoittivat, että esimerkiksi välituntiliikkuminen parantaa keskittymiskykyä oppitunneilla ja istumisen tauottaminen edistää aktiivisuuden säätelyä. Tutkimustiedon perusteella voidaankin siis todeta, että liikkuminen lievittää ADHD-oireisen oppilaan ydinoireita, jotka ovat yhteydessä oppimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miinu Haapola; Tiia-Mari Haudanlampi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/