University of Oulu

Vanhemmat pelikasvattajina Kärsämäellä : fenomenografinen tutkimus pelikasvatukseen liittyvistä käsityksistä

Saved in:
Author: Lemmetty, Tommi1; Seppälä, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205192239
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lemmetty; T. Seppälä, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Pinola, Timo
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmamme tavoitteena on selvittää kärsämäkisten vanhempien käsityksiä liittyen digitaalisiin peleihin, pelaamiseen ja pelikasvatukseen. Tämän avulla pyrimme saamaan myös käsityksiä siitä, miten kärsämäkiset vanhemmat toteuttavat pelikasvatusta. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa hyödynnetään fenomenografista tutkimusotetta. Fenomenografialla voidaan saada esiin vallalla olevien käsitysten varianssi käsiteltävästä ilmiöstä, eli pelikasvatuksesta ja sen toteutumisesta kodin kontekstissa.

Tutkimuksessa perustamme pelikasvatuksen käsitteen dialogiseen kasvatuskäsitykseen ja rakentamamme teoreettinen viitekehys pohjautuu aiheesta aiemmin tehtyyn niin ulkomaiseen kuin kotimaiseen tutkimukseen.

Aineistomme koostuu helmikuussa 2022 sähköisellä kyselylomakkeella kerätyistä vastauksista. Aineisto kerättiin Kärsämäen Frosteruksen koulun huoltajilta ja vastauksia saatiin yhteensä 23 kappaletta. Kyselyn vastaukset analysoitiin fenomenografisella analyysimenetelmällä. Analyysin tuloksena syntyi kolme kuvauskategoriaa: vanhempien käsitykset lastensa digitaalisista peleistä ja pelaamisesta, vanhempien käsitykset pelikasvatuksesta ja vanhempien käsitykset kodin pelikasvatuksesta.

Kärsämäkiset vanhemmat käsittivät niin pelaamisen kuin pelikasvatuksen monipuolisena toimintana. Vanhempien käsitysten mukaan lasten peliharrastus ei rajoitu ainoastaan pelaamiseen, vaan siihen liittyy myös esimerkiksi videoiden katselua. Vanhemmat tunnistivat myös monipuolisesti peleihin ja pelaamiseen liittyviä hyötyjä ja haittoja. Vanhempien vastauksista välittyi aikaisemman tutkimuksen mukaisia rajoittavia, aktiivisia ja yhteisöllisiä tapoja toteuttaa pelikasvatusta. Yksittäisistä pelikasvatuksellisista käsittelytavoista esiin nousi erityisesti pelaamisen rajoittaminen. Yleisimpänä pelaamisen rajoittamista edustavana työkaluna on ruutuajan rajoittaminen. Vanhempien käsitykset peleistä, pelaamisesta ja pelikasvatuksesta antavat teoreettisesti pätevän pohjan toimivalle pelikasvatukselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Lemmetty; Toni Seppälä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.