University of Oulu

Kristillinen rukous tiedonlähteenä : kyselytutkimus suomalaisten kristittyjen uskonnollisesta tiedonhankinnasta

Saved in:
Author: Karjalainen, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 121
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205192258
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Karjalainen, 2022
Publish Date: 2022-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Enwald, Heidi
Reviewer: Keränen, Teija
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella suomalaisten kristittyjen rukouksen käyttöä tiedonlähteenä. Tarkastelun kohteena on erityisesti, minkälaisia rukousaiheita suomalaiset kristityt esittävät rukouksissaan, minkälaisiin ongelmiin he hakevat apua rukouksen kautta ja minkälaisia rukousvastauksia tai tuntemuksia he kokevat saavansa rukouksen kautta. Tutkimuksessa kartoitetaan myös muita tiedonlähteitä, joita suomalaiset kristityt hyödyntävät uskonnollisessa tiedonhankinnassa, ja selvitetään, minkälaista roolia rukous esittää tässä tiedonhankinnassa.

Tutkimus edustaa yksilön kokemusmaailmaa tarkastelevaa fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä ja sen teoreettisena viitekehyksenä toimivat aiempien uskonnollista tiedonhankintaa koskevien tutkimusten lisäksi Savolaisen (1993) arkielämän tiedonhankinnan malli. Aiemmasta uskonnollisen tiedonhankinnan tutkimuksesta tärkeimmäksi tutkimuksen johtoajatukseksi nousee Michelsin (2013) ajatus rukouksesta tiedonlähteenä.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 21.4.-31.5.2021 välisenä aikana. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 199 vastausta. Kyselyn vastauksista ilmeni, että rukous on kiinteä osa suomalaisten kristittyjen jokapäiväistä arkielämää. Rukous liittyy sekä toistuviin jokapäiväisiin rutiineihin että elämässä vastaan tuleviin ei-rutiininomaisiin ongelmatilanteisiin. Rukouksen kautta pyritään kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan sekä kognitiivisesti että affektiivisesti: Jumalalta pyydetään ymmärrystä ja viisautta päätöksentekoon sekä mielenrauhaa. Myös muiden ihmisten puolesta kannetut esirukoukset ovat tärkeä rukousaihe suomalaisille kristityille. Kyselyn vastauksista korostuu Jumalan tahdon ensisijaisuus yksilön omaan tahtoon nähden: rukoilijan saama rukousvastaus ei välttämättä ole sellainen, mitä hän on odottanut, mutta tietoisuus Jumalan suomasta huolenpidosta ja turvasta tuo kuitenkin hänelle tunteen siitä, että kaikki järjestyy parhain päin. Rukous on Raamatun ohella tärkeimpiä tiedonlähteitä suomalaisille kristityille ja rukouksen avulla arvioidaan sekä Raamatusta että muista tiedonlähteistä saatua informaatiota.

Tämä kyselytutkimus tarjoaa yleiskatsauksen suomalaisten kristittyjen rukoukseen tiedonhankinnan kontekstissa, mutta aiheen käsittelyä voisi syventää esimerkiksi henkilökohtaisemmilla haastattelumuodoilla, kuten puolistrukturoiduilla haastatteluilla tai syvähaastatteluilla. Syväluotaavammalla haastattelumetodilla voitaisiin pureutua tarkemmin esimerkiksi eri kirkkokuntien ja suuntausten jäsenten rukouskäytäntöihin tiedonhankinnan kontekstissa. Myös rukoukseen motivoivat tuntemukset tai tilanteet voisivat tarjota jatkotutkimuksen aihetta suomalaisten kristittyjen uskonnollisesta tiedonhankinnasta saadun kuvan syventämiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Karjalainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/