University of Oulu

Hyvinvointia tukeva musiikin opetus : positiivisen pedagogiikan näkökulma

Saved in:
Author: Oikarinen, Ilona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205192261
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Oikarinen, 2022
Publish Date: 2022-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani käsittelee positiivisen pedagogiikan soveltamista musiikkikasvatuksessa. Tarkemmin tutkin sitä, millä tavoin musiikin opetus tukee oppilaiden hyvinvointia positiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Lisäksi selvitin, miten positiivista pedagogiikkaa voi hyödyntää käytännössä musiikin tunnilla. Tutkielmani tavoitteena oli myös koota aiheesta löytämäni tieto yhteen suomeksi, sillä tutkimusta positiivisen pedagogiikan soveltamista musiikkikasvatukseen ei ole tehty ollenkaan suomen kielellä.

Tutkimukseni on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja tutkimukseni keskeisimmät käsitteet ovat positiivinen pedagogiikka ja positiivinen psykologia. Tutkimuskysymykseni olivat seuraavanlaiset: Kuinka positiivista pedagogiikkaa voi hyödyntää musiikin tunnilla? sekä Millä tavoin musiikin opetus koulussa voi lisätä oppilaiden hyvinvointia positiivisen pedagogiikan näkökulmasta?

Tutkimuksessa kävi ilmi, että positiivinen pedagogiikka musiikin tunnilla näyttäytyy myönteisen oppimisympäristön luomisena, jossa oppilaat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Opettajan tärkeä tehtävä on tukea oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Omien vahvuuksien tunnistaminen edesauttaa hyvän itsetunnon rakentumista, joka puolestaan tukee oppilaan hyvinvointia. Vahvuuksien tukemisen lisäksi opettajan tulee kannustaa oppilaita siten, että heidän kehittymistään kehutaan sen sijaan että kehuttaisi jo oppilaalla olemassa olevia ominaisuuksia.

Hyvinvointia ja musiikin opetusta tarkastellessa käytin viitekehyksenä PERMA-hyvinvointiteoriaa. Tutkimusaineiston perusteella voidaan sanoa, että musiikin opetukseen osallistuminen tukee oppilaan hyvinvointia monella eri tavalla. Etenkin musiikin yhteisöllisyys lisää hyvinvointia, sillä yhdessä musisointi lisää vuorovaikutusta luokassa ja tukee ystävyyssuhteiden rakentumista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilona Oikarinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.