University of Oulu

Shared values and one perspective? : critical discourse analysis of online news articles on Helsinki underground tunnels in English published in 2017 and 2018

Saved in:
Author: Eksymä, Kreetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205192266
Language: English
Published: Oulu : K. Eksymä, 2022
Publish Date: 2022-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Keisanen, Tiina
Siromaa, Maarit
Description:

Abstract

This Master’s Thesis presents the results of a Critical Discourse Analysis of English-language online news discourse. The qualitative study applied Fairclough’s three-dimensional model on analyzing the online news discourse and the Discursive News Value Analysis for the analysis of the online news articles. The research questions were: what news values do the chosen articles foreground, what similarities and differences are there between news outlets under analysis, and what social or political wrongs does the news discourse under analysis sustain?

The analysis included nine online newspaper articles in English, five of which had been published in 2017 and four in 2018. The news articles for analysis were collected through the search engine Google and chosen based on the topic of the news: the underground tunnels in Helsinki. In determining the foregrounded news values, the analysis investigated both textual and visual features as a whole. According to the results, the main foregrounded news values in the 9 news articles were Eliteness, Negativity, Timeliness, and Unexpectedness. There were no significant differences between news outlets in the construction of news values, however, some minor differences in the emphasis on Unexpectedness and Timelines were found. The results of this study suggest that the construction of news values is not dependent on time, as the same news topic may be constructed Timely again within a year. Furthermore, according to this study, it seems that news value construction is not dependent on the geographical location, in this case, Australia, the US, or the UK, but further research is needed to confirm that.

The results of this study are in line with the previous CDA studies in finding that there are ideological standpoints and binary oppositions in the articles under analysis. For example, there was binary opposition constructed in the articles in the form of winners and losers. The articles represented the tunnels as having been constructed due to Russia’s threat and war in mind—a view which has been publicly denied in Finland. Therefore, this study shows that the news under the analysis spread one-sided view on matters, as if from one perspective, thus sustaining the inequality of news discourse. The study suggests that more research on discourse practices is called for to reveal the processes that maintain the power relations.

Yhteiset arvot ja yksi näkökulma? : kriittinen diskurssianalyysi vuosina 2017 ja 2018 julkaistuista englanninkielisistä verkkouutisista koskien Helsingin maanalaisia tunneleita

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kvalitatiivista, kriittisen diskurssianalyysin alaan kuuluvaa englanninkielisen verkkouutisoinnin tutkimusta. Tutkimuksessa käytettiin Fairclough’n kolmiulotteista mallia verkkouutisdiskurssin tutkimiseen soveltaen diskursiivista uutisarvoanalyysi-mallia uutissisällön analyysiin. Tutkimuskysymykset olivat, mitä uutisarvoja uutisissa tuodaan etualalle, mitä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia uutislähteiden välillä on uutisarvojen diskursiivisessa rakentumisessa, ja mitä sosiaalisia tai poliittisia vääryyksiä valittu uutisdiskurssi ylläpitää? Tekstien analyysissa keskityttiin kielellisesti ja visuaalisesti uutisdiskurssissa rakentuvien uutisarvojen analysointiin diskurssilähtöisesti ja saatuja tuloksia tarkastellaan kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Google-hakukoneen avulla ja aineistoksi valikoitui aiheen perusteella yhdeksän englanninkielistä verkkouutisartikkelia, joista viisi on julkaistu vuonna 2017 ja neljä vuonna 2018. Uutisartikkeleiden aiheena on Helsingin alla olevat tunnelit. Tutkimustulosten mukaan uutisartikkeleissa rakentui pääasiassa seuraavia uutisarvoja: eliittisyys, negatiivisuus, ajankohtaisuus, sekä odottamattomuus. Merkittäviä eroja rakentumisessa ei uutislähteiden välillä todettu vähäisiä painotuseroja lukuun ottamatta. Tulosten mukaan uutisarvojen rakentuminen ei ole riippuvainen suoraan ajankohdasta, sillä samaa aihetta voidaan rakentaa diskursiivisesti ajankohtaiseksi vuotta myöhemmin. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että uutisarvojen rakentumisen samankaltaisuus tai erilaisuus ei ole kytköksissä uutislähteen maantieteelliseen sijaintiin, jotka tässä aineistossa olivat Australia, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Aihe kaipaa lisää tutkimuksia vahvistusta varten.

Tulokset ovat linjassa aiempien kriittisen diskurssianalyysin tutkimustulosten kanssa siinä, että uutiset sisältävät ideologisia näkemyksiä ja rakentavat vastakohta-asetelmia. Uutisissa rakentui esimerkiksi voittaja-häviäjä-asetelma. Tämä tutkimus osoittaa myös, että uutisissa tunnelit väitetään rakennettaneen Venäjän uhkaa ja sotaa silmälläpitäen—näkemys, joka on julkisesti Suomen mediassa kiistetty. Täten tutkimuksessa osoitetaan analysoitavien uutisten levittävän yksipuolista tietoa kuin yhdestä näkökulmasta katsottuna ja siten ylläpitävän epätasa-arvoa uutisdiskurssissa. Tämän tutkimuksen mukaan diskurssikäytännöt kaipaavat lisää tutkimuksia, jotta valtasuhteet ja niitä ylläpitävät käytännöt paljastuisivat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kreetta Eksymä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/