University of Oulu

”Ihonvärinen (mutta ei mun)” : ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppi

Saved in:
Author: Junnonaho, Janna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205192279
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Junnonaho, 2022
Publish Date: 2022-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Sivonen, Jari
Frick, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa olen käsitellyt lekseemille ihonvärinen muodostuvaa prototyyppistä merkitystä analysoimalla tutkielmaa varten keräämääni aineistoa. Tutkimuskysymyksiä on kolme: 1) Millainen on ihonvärinen väriadjektiivina, 2) Miten ihonvärinen-väriadjektiivin käyttö vaihtelee puhuttaessa esineistä ja ihmisistä ja 3) Mikä on ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppi? Tutkimukseni tavoitteena on täyttää tieteellinen aukko ihonvärinen-väriadjektiivin määrittelyssä ja jäsentää sen kontekstisidonnaista merkitystä.

Tutkielmani sijoittuu leksikaalisen semantiikan kentälle, ja olen käyttänyt kognitiivista teoriaa laadullisen sisällönanalyysini tukena. Leksikaalisen semantiikan avulla määritän ihonvärinen-väriadjektiivi osaksi väriadjektiivien kategoriaa. Kognitiivisen teorian kentältä olen tutkimuksessani hyödyntänyt klassista kategorisointia ja siitä johdettua prototyyppiteoriaa. Näiden avulla olen hahmottanut prototyyppisen merkityksen lekseemille ihonvärinen.

Olen kerännyt tutkielmassa käyttämäni aineiston strukturoidulla kyselylomakkeella. Kyselyn tein Microsoft Officen Forms-lomakkeella, ja aineiston keruun toteutin eri sosiaalisen median alustoja hyödyntäen. Vastaajia kyselyyn tuli yhteensä 444. Vastaajilla on ollut kyselyyn vastatessaan täysi anonymiteetti, eikä vastaajia voida tunnistaa tutkielmassa käytetystä materiaalista. Kyselyssä pyysin vastaajia määrittämään eri esineiden värejä ja arvioimaan ihonvärinen-väriadjektiivin käyttöä osana erilaisia konteksteja. Vastaajien ikä tai asuinpaikka eivät vaikuttaneet tutkimuksen tuloksiin.

Ihonvärinen-väriadjektiivilla viitattiin aineistossa pääasiassa vaaleisiin sävyihin, joista eniten käytettiin väriä beige. Toinen tärkeä havaintoni on, että ihonvärinen-väriadjektiivia käytettiin kuvaamaan ainoastaan esineitä. Ihmisten kuvaamiseen väriä ei käytetty. Tutkimukseni siis määrittää ihonvärinen-väriadjektiiville kaksi selkeää prototyyppipiirrettä, jotka ovat [+ BEIGE] ja [+ ESINE]. Aineistossa ehdotettiin värille myös piirrettä [+ OMA IHONVÄRI], jolloin väri määriteltäisiin kulloisenkin kielenkäyttäjän oman ihonvärin kautta. Tämä piirre on kuitenkin prototyyppiteorian näkökulmasta liian tilannesidonnainen, eikä siksi voi muodostaa prototyyppipiirrettä ihonvärinen-väriadjektiiville.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janna Junnonaho, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/