University of Oulu

Opetuslaulujen rooli ja vaikutus oppimiseen peruskoulussa

Saved in:
Author: Pitkänen, Joanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205202298
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pitkänen, 2022
Publish Date: 2022-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Opetuslauluja käytetään peruskouluissa eri oppiaineiden oppimateriaaleissa. Epäselvää kuitenkin on se, miten opetuslaulut vaikuttavat oppimiseen. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää aikaisempien tutkimuksien perusteella mitä opetuslaulujen käytöstä oppimisen tukena tiedetään, mikä opetuslaulu on ja mikä opetuslaulun rooli on peruskoulussa.

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja käytin tutkimusmenetelmänä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineistoanalyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Käyttämäni aineisto on sekä kansainvälistä että suomenkielistä.

Tutkimuksessani avasin aluksi tutkimusaihetta ja sen keskeisimpiä käsitteitä, joita ovat opetuslaulu, integrointi ja eheyttävä opetus, oppiminen ja muisti, sekä oppimisstrategia. Avasin aihetta käsittelemällä oppimista muistin näkökulmasta, musiikin oppiainetta sekä musiikkia integroituna muuhun opetukseen. Sen jälkeen pyrin tuomaan vastauksen esille kahteen tutkimuskysymykseeni: Mitä opetuslaulut ovat ja mikä niiden rooli on peruskoulussa? Mitä vaikutuksia opetuslauluilla on oppimiseen aikaisempien tutkimuksien perusteella?

Opetuslaulut nähdään tukevan opetusta. Niiden voidaan ajatella toimivan sekä opetusmeneelmänä että oppimis- tai muististrategiana peruskoulussa. Monien tutkimuksien perusteella opetuslaulut tukevat muistamista. Tutkimustuloksien välillä oli kuitenkin ristiriitaisuuksia. Opetuslaulut voivat vaikuttaa oppimiseen tunteiden ja motivaation kautta. Musiikki vaikuttaa tunteisiin ja opetusmenetelmänä opetuslaulut monipuolistavat opetusta ja parhaimmassa tapauksessa motivoivat oppilaita. Myös ikäihmisten muistitutkimuksien tuloksien perusteella opetuslaulut jäävät muistiin hyvin pitkäksikin aikaa.

Opetuslauluja ja niiden vaikutusta oppimiseen ei ole paljoa tutkittu tieteellisesti. Tutkimuksessani käyttämissäni lähteissä, tutkimuksien koehenkilöt ovat olleet aikuisia ja siksi opetuslaulujen ja muistin välisten tutkimuksien tuloksia ei välttämättä voi yleistää ala-asteikäisiin. Tästä syystä olisi myös hedelmällistä tehdä jatkotutkimusta opetuslaulujen vaikutuksesta ala-asteikäisten oppimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joanna Pitkänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/