University of Oulu

ACE:n ja ACTN3:n vaikutus urheilusuoritukseen

Saved in:
Author: Hautala, Niilo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205202318
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Hautala, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani käyn läpi geenien vaikutusta urheilusuoritukseen ja menestymiseen huippu-urheilussa. Geenejä, joiden on osoitettu vaikuttavan urheilusuoritukseen, on löydetty monia, mutta tässä tutkielmassa keskityin kahteen eri geeniin. Valitsemani geenit olivat ACTN3 ja ACE. Näistä kahdesta geenistä on tehty paljon tutkimusta ja niiden on osoitettu olevan merkittävimpiä urheilusuoritukseen vaikuttavia geenejä. Tarkastelin geenejä sillä perusteella, vaikuttavatko ne kestävyyttä vaativissa urheilulajeissa vai nopeutta ja voimaa vaativissa urheilulajeissa.

Tutkielman tavoitteena on selvittää ACE:n ja ACTN3:n vaikutukset erilaisissa urheilusuorituksissa. Tutkielmasta käy ilmi, että molemmilla geeneillä on suuri vaikutus urheilusuoritukseen. ACE:ssa tapahtuva insertio saa aikaan positiivisia vaikutuksia kestävyysurheilussa, kun taas ACTN3:n on todettu olevan merkittävässä roolissa voimaa ja nopeutta vaativissa lajeissa. ACE:n deleetion ei ole osoitettu olevan yhtä merkittävässä roolissa urheilusuorituksessa kuin ACE:n insertion. ACE:n deleetiosta on saatu viitteitä, että se voisi vaikuttaa positiivisesti nopeutta ja voimaa vaativissa lajeissa, mutta eri tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia eikä voida sanoa, että ACE:n deleetio vaikuttaisi positiivisesti urheilusuoritukseen. ACTN3:ssa tapahtuvan mutaation on havaittu vaikuttavan negatiivisesti voimaa ja nopeutta vaativissa lajeissa.

Geenien voidaan olettaa olevan merkittävässä roolissa kaikessa ihmisten toiminnassa, joten niiden vaikutus urheilusuorituksessa oli odotettua. Ainoastaan ajoittainen ristiriitaisuus eri tutkimusten välillä ja erityisesti eri etnisyyden omaavien ihmisten välillä oli hieman odottamatonta. Urheilusuoritukseen vaikuttavat geenien lisäksi niin monet muutkin tekijät, että yhtenäisiä ja selkeitä tuloksia voi olla vaikea saada. Myös eri urheilulajien vaatimukset ovat erilaisia. Tutkimusta onkin hankala tehdä lajeilla, jotka vaativat sekä hyviä nopeus-, voima- että kestävyysominaisuuksia.

Tulevaisuudessa yleistyy varmasti perimän tutkiminen jo lapsilla, jotta voidaan selvittää esimerkiksi, mihin urheilulajiin lapsen kannattaa panostaa, jos hän haluaa menestyä omassa lajissaan. Myös useamman geenin tutkimus, jossa pyritään selvittämään, miten geenit vaikuttavat yhdessä, on varmasti yhä yleisempää tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa geenien tutkiminen voikin antaa yhä enemmän vastauksia siihen, miksi tietyt henkilöt menestyvät urheilussa paremmin kuin toiset. Vastauksia voidaan myös saada siihen, miksi toiset ihmiset saavat paremman vasteen tietynlaiselle harjoittelulle kuin toiset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niilo Hautala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/