University of Oulu

Oppimisvälineiden hyödyntäminen matematiikan oppimisessa alkuopetusikäisillä

Saved in:
Author: Mäkikallio, Pinja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205222324
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Mäkikallio, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten oppimisvälineitä hyödynnetään alkuopetuksen matematiikan opetuksessa. Halusin selvittää, millaisia ja miten oppimisvälineitä alkuopetuksessa hyödynnetään. Tutkimuskysymyksiä minulla oli kaksi: 1. ”Millaisia tutkimustuloksia oppimisvälineiden hyödyntämisestä matematiikan oppimisessa on saatu selville?” ja 2. ”Miten oppimisvälineitä voidaan hyödyntää alkuopetuksen matematiikan opetuksessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan?”. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, joka painottuu integroivaan orientaatioon. Aineistonkeruu on tapahtunut eri tietokantoja hyödyntäen sekä löytämieni lähteiden lähdeluetteloihin tutustumalla.

Tutkielmassani havaitsin, että useat tutkijat kannattavat konkreettisuuden hyödyntämistä matemaattisten ongelmien havainnollistamiseen. Konkreettisina keinoina voidaan hyödyntää sekä oppimisvälineitä että toiminnallisia menetelmiä, kuten leikkejä ja pelejä. Oppimisvälineet jaetaan tutkimuskirjallisuudessa varsinaisiin eli formaaleihin sekä informaaleihin oppimisvälineisiin. Formaaleja oppimisvälineitä ovat esimerkiksi kymmenjärjestelmävälineet ja geolauta, kun taas informaaleina oppimisvälineinä voidaan käyttää arkipäiväisiä esineitä, kuten hammastikkuja, käpyjä tai kananmunakennoja. Oppimisvälineet voidaan myös jakaa fyysisiin, virtuaalisiin ja konkreettisiin (tangible) oppimisvälineisiin.

Lisäksi havaitsin tutkielmassani Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kannustavan konkreettisuuden hyödyntämiseen niin matematiikan oppitunneilla kuin arviointitilanteissakin. Alkuopetuksen matematiikan opetuksen tavoitteiden täyttämiseksi oppimisvälineiden käyttäminen on luonnollista opetuksessa. Oppimisvälineiden käyttäminen uuden käsitteen opettamisen aluksi tukee oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä, jonka jälkeen voidaan siirtyä käyttämään visuaalisia kuvamalleja ja lopuksi matemaattista symbolikieltä. Opettaja voi myös pyytää oppilasta esittämään symbolikielisen matemaattisen tehtävän esimerkiksi piirtäen tai oppimisvälineiden avulla, jolloin opettajalle havainnollistuu oppilaan matemaattinen ajattelu. Konkreettisuuden ohella myös ajattelun kielentäminen sanallisesti on tärkeää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pinja Mäkikallio, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/