University of Oulu

”Haluan tehdä siitä arjesta mun omaa ammattietiikkaa kohtaavan” : varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksia ammattietiikasta työnsä arjessa

Saved in:
Author: Ylisirniö, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205222328
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ylisirniö, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani aihe oli varhaiskasvatuksen opettajien ammattietiikka ja sen toteutuminen työn arjessa. Kiinnostuin aiheesta, koska varhaiskasvatuksen muutokset vaikuttavat myös ammattietiikkaan, joka on jatkuvan kehittämisen kohde. Opettajien on tietonsa ja osaamisensa lisäksi arvioitava myös omaa ammattietiikkaansa. Jokaisella opettajalla on oikeus omiin arvoihinsa, mutta työssään heidän on noudatettava varhaiskasvatuksen arvoja ja periaatteita. Valitsin aiheekseni opettajan ammattietiikan, koska opettajalla on pedagogisena johtajana velvollisuus huolehtia työyhteisönsä ammattieettisestä toiminnasta. Tavoitteenani oli tehdä näkyväksi opettajien ajatuksia ammattietiikasta kahden tutkimuskysymyksen kautta: 1) millaisissa työn arjen tilanteissa varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat ammattieettisyyttä? 2) miten varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat ammattietiikan toteutuvan työnsä arjessa?

Teoreettisessa viitekehyksessäni tarkastelin Nel Noddingsin (1984) välittämisen etiikkaa opettajan työssä ja ammattietiikan taustalla. Toin esille, miten ammattietiikka on osa opettajan ammatillisuutta. Avasin opettajien ammattietiikkaa yleisesti ja perustelin sen tärkeyttä opettajien työssä. Kuvailin, miten varhaiskasvatuksen kehittämisen myötä opettajat saivat ammattieettisen ohjeistuksen, sekä mitä nämä ohjeet sisältävät. Hyödynsin tieteellisiä lähteitä ja aiempia tutkimuksia, jotka havaitsivat opettajien ammattieettisten käsitysten vaikuttavan työn toteuttamiseen. Toteutin tutkielmani laadullisena ja keräsin aineistoni haastattelemalla neljää varhaiskasvatuksen opettajaa, käyttäen puolistrukturoitua haastattelua. Analyysimenetelmänäni oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi.

Tutkielmani keskeinen tulos oli, että opettajat pohtivat ammattieettisyyttä tilanteissa, joissa he kiinnittivät huomiota päiväkodin työntekijöiden toimintaan, vanhempien kohtaamiseen, tiimin ja opettajan yhteistyöhön tai yhteiseen huoleen. He pohtivat tilanteita ensisijaisesti lasten näkökulmasta. Opettajat arvioivat ammattietiikan toteutuvan työnsä arjessa pääsääntöisesti hyvin, mutta arjen yksityiskohdista löytyy korjattavaa. Myös ammattieettisten ohjeiden toteutumisessa oli vaihtelua. Tutkielmani tuloksista päättelin eettisten kysymysten ja välittämisen olevan aina mukana opettajan työssä. Ammattietiikka kehittyy jo koulutuksen aikana ja se vaikuttaa opettajan toimintaan ja valintoihin. Sen huomioiminen ja kehittäminen työn arjessa on merkittävää. Yhteinen ammattietiikka on tarpeen ja se auttaa opettajia havaitsemaan työnsä ammattieettiset kysymykset ja seuraukset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Ylisirniö, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/