University of Oulu

Arktisten alueiden järviekosysteemit muuttuvassa ilmastossa : tarkastelussa lohikalat

Saved in:
Author: Haipus, Anna-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205232338
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-S. Haipus, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutoksen seuraukset ilmenevät erittäin voimakkaasti maapallon arktisilla alueilla. Vuotuisen keskilämpötilan nousu ja lisääntyneet sateet vaikuttavat etenkin lumen sekä jään muodostumiseen. Ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta lajien elinympäristöt muuttuvat ja tämän seurauksena eliöstön on pyrittävä sopeutumaan uusiin elinolosuhteisiin. Uuden elinympäristön resurssit eivät aina vastaa lajien optimaalista tilaa, minkä vuoksi etenkin tietyt arktisilla alueilla elävät eliölajit ovat uhattuina.

Pohjoisen arktiset järvet toimivat elinympäristönä lukuisille eliöille, kuten viileissä ja puhtaissa vesistöissä viihtyville lohikaloille. Ekosysteemissä tapahtuvat muutokset saattavat vaikeuttaa lajien ravinnonsaantia, kasvua ja lisääntymiskäyttäytymistä, jotka joissain tapauksissa voivat aiheuttaa suurta vaihtelua järvien trofiatasoissa. Hapekkaat ja puhtaat järvet tarjoavat lohikaloille ensiluokkaisen elinympäristön ja samalla lajit toimivat vesistöjen hyvinvoinnin indikaattoreina. Lohikalat ovat herkkiä vesistöissä tapahtuville muutoksille ja niiden avulla saadaan paljon tietoa ilmastosta sekä vesistöjen tilasta.

Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastelen lohikaloja ja ilmastonmuutoksen kokonaisvaltaisia vaikutuksia niihin. Käsittelen tutkielmassani muuttuvan ilmaston aiheuttamia seurauksia arktisissa järvissä sekä tarkastelen ilmastonmuutosta niin järviveden, -maiseman kuin eliöstön kannalta. Esimerkkilajeina toimivat lohi (Salmo salar), taimen (Salmo trutta) ja nieriä (Salvelinus alpinus). Tarkoituksena on selvittää, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ja mitkä ilmastotekijät ovat merkittävimpiä lohikalapopulaatioiden kannalta. Vertailen kolmea esimerkkilajia ja pyrin löytämään eroja sekä yhtäläisyyksiä niiden väliltä. Selvitän myös, miten eri lohikalat reagoivat ilmastonmuutokseen ja kuinka ne selviävät nykytilanteessa sekä tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Sofia Haipus, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/