University of Oulu

Monivuotisen opettamisen vaikutuksia oppilaan oppimistuloksiin peruskoulun alaluokilla

Saved in:
Author: Kotila, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205232370
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kotila, 2022
Publish Date: 2022-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Peruskoulussa oppilaiden oppimistuloksia seurataan jatkuvasti erilaisilla testeillä ja tutkimuksilla, joiden tavoitteena on antaa tietoa oppilaiden oppimisen ja osaamisen tasosta. PISA- ja TIMSS-tutkimusten perusteella suomalaisten oppilaiden oppimistulokset ovat olleet laskussa koko 2000-luvun ajan, mikä nähdään huolestuttavana (Hautamäki ym., 2015; Vettenranta ym., 2020). Tämän laskun pysäyttämiseksi koulujen ja opettajien on löydettävä keinoja, jotka sopivat mahdollisimman monelle oppilaalle. Monivuotinen opettaminen ilmiönä voidaan nähdä yhtenä keinona, jolla oppimistuloksia voitaisiin parantaa, koska tällöin opettajan ja oppilaan välille ehtii muodostua syvempi ja luottamuksellisempi suhde, jolloin opettaja pystyy huomioimaan jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet (Cistone &. Shneyderman, 2004; Goodson, 2020).

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, joka tarkastelee aiempaa aiheesta tehtyä tutkimusta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia monivuotisella opettamisella on oppilaan oppimistuloksiin. Tarkastelen aihetta erityisesti monivuotisen opettamisen hyötyjen ja haasteiden kautta, sillä useat tutkimukset toivat niitä esille. Tuon tutkielmassa esille myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 sekä vertailen esimerkki maita Suomen kanssa TIMSS 2019 tutkimuksen pohjalta. Lopuksi tuon esille niiden tutkimuksien tuloksia, joissa monivuotista opettamista ja oppilaan oppimistuloksia on seurattu ja vertailtu.

Monivuotista opettamista ja oppimistuloksia on tarkasteltu yhdessä melko vähän, mutta tutkimusten tulokset osoittavat kuitenkin selkeästi positiivisen yhteyden. Tutkimuksissa keskityttiin pitkälti tutkimaan matematiikan ja äidinkielen oppimistuloksia alakouluikäisillä oppilailla. Tutkimuksia varten on muodostettu vertailuryhmät, joista toinen ryhmä on monivuotinen ja toinen yksivuotinen. Ryhmille teetettiin samat testit, joita vertailtiin, arvioitiin ja lopuksi tehtiin johtopäätökset. Koska monivuotinen opettaminen ei ole Yhdysvalloissa kovin tavallista (Williams, 2009), on siellä helpompaa muodostaa tällaiset vertailu asetelmat, kuin esimerkiksi Suomessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Kotila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/