University of Oulu

Datalähtöinen B2B-myynnin johtaminen ja kehittäminen Internet of Competition -mallin avulla

Saved in:
Author: Pihlajaviita, Veeti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205242393
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Pihlajaviita, 2022
Publish Date: 2022-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä pyritään kartoittamaan ja määrittelemään, millä tavalla Internet of Competition -mallin avulla pyritään luomaan ja kehittämään jatkuvaa oppimista B2B-markkinoilla toimivissa yrityksissä, ja kuinka yhteensopivia nykypäivän suosituimmat asiakkuuksien hallintajärjestelmät ovat kyseisen mallin implementointiin. Internet of Competition -malli keskittyy erityisesti yrityksen kilpailukyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen jatkuvan oppimisen avulla käyttämällä hyväksi yrityksen voitettujen ja hävittyjen tarjouksien syitä, sekä niihin liittyvää analytiikkaa. Tutkimusmenetelmänä työssä on hyödynnetty aiempaa tutkimusmateriaalia, sekä perehtymällä erikseen määriteltyjen CRM-järjestelmien toimintaan ja niiden käyttökelpoisuutta edellä mainitun mallin implementoimiseksi.

Tutkimuksen tuloksena todettiin yhdeksän kymmenestä järjestelmästä olevan soveliaita mallin implementointiin. Jokainen järjestelmä kuitenkin vaatii muokkausta toiminnassaan. Läpäisseet alustat sisälsivät ainakin vähimmäisvaatimukset mallin implementoinnille, mikä mahdollistaa mallin nopeamman käytön aloittamisen ilman, että alustojen ylläpitäjät joutuisivat toteuttamaan isoja kehitysprojekteja.

Data-driven B2B sales management and development using the Internet of Competition model

Abstract

In this bachelor’s thesis the aim is to survey and assess, how continuous learning can be established for B2B companies and developed further with Internet of Competition model, and how well do the todays most popular customer relationship management systems co-operate with the model. The Internet of Competition model focuses on developing and maintaining a company’s competitiveness through the company’s data about the reasons of winning/losing their deal case and its analytics. The research method in this bachelor’s thesis is the utilization of previous research material and examining the operation of a separately defined group of customer relationship management system and their compatibility with the development model mentioned prior.

As an outcome of the analysis, 9 out of the 10 systems were confirmed to be applicable for the implementation of the IoC development model, even though all the platforms needed a few adjustments. All the passed platforms met the IoC models minimum requirements, which makes it possible to start using the model faster without having the platforms’ administrators to implement big development projects to make their platform applicable.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veeti Pihlajaviita, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/