University of Oulu

Niemen ideakilpailu : suunnitelman kehittäminen itsereflektion avulla

Saved in:
Author: Länsisalmi, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 30.6 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205242401
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Länsisalmi, 2022
Publish Date: 2022-05-25
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö kuvaa luovaa prosessia ja arkkitehtisuunnitelman kehittymistä Niemen ideakilpailun subjektiivisen suunnittelukokemuksen kautta. Lahden kaupungin ja SAFAn yhteistyössä järjestämä yleinen ideakilpailu keskittyy teollisuuskäytöstä asuin- ja virkistyskäyttöön siirtyvän Niemen alueen ideointiin. Yleiseen ideakilpailuun osallistuminen antaa mahdollisuuden tutkia suunnitteluprosessia ehdotusvaiheen arvioinnin ja kommenttien kautta kehitettyyn suunnitelmaan. Ideakilpailun ehdotuksesta alkava suunnitelma kehittyy työssä itsereflektion avulla havaittujen päätelmien myötä.

Työ on suunnittelupainotteinen diplomityö, mutta suunnitelman sisällöllisen arvioinnin sijasta työssä keskitytään suunnittelun prosessin kuvaukseen itsereflektion metodein. Työn tarkoituksena on havainnollistaa esimerkinomaisesti sitä, miten suunnittelijan sisäiset maailmat ja toisaalta ulkoiset vaikutteet reflektoituvat prosessissa. Työssä tutkitaan suunnittelijan itsereflektioinnin hyötyjä ammatillisessa kontekstissa ja sen vaikutusta arkkitehdin moniääniseen työympäristöön siirtyessä.

Tavoitteena työssä on havainnoida tekijän omaa subjektiivista suunnittelupolkua ja kuvata luovaan prosessiin vaikuttavia tekijöitä. Itsereflektion käsite ja sen metodit määritellään diplomityön alussa kirjallisuustutkimuksen avulla. Suunnitelman kehittämisen työkaluna käytetään reflektoinnin kaaviota, jota kuljetetaan mukana suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Työ koostuu kronologisesti etenevän aikajanan mukaisesti viidestä kappaleesta, joissa suunnittelu kulkee tarinanomaisesti luonnossuunnitelmasta aina kehitettyyn suunnitelmaan asti itsereflektion metodien avulla.

Architectural competition of Niemi area : developing design through self-reflection

Abstract

The Master’s thesis describes a creative process and a development of an architectural design through a subjective design experience of an architectural competition in Lahti, Niemi area. The architectural competition organized by the city of Lahti and SAFA, the Finnish Association of Architects, focuses on ideation of the Niemi area which is going to be repurposed from industrial area to residential and recreational use. Participation in the architectural competition provides an opportunity to explore the design process through comments and an evaluation of the proposal phase. The plan, which starts from the design of the competition phase, develops with the conclusions observed in the work though self-reflection.

The Master’s thesis is a design-focused thesis, but instead of evaluating the content of the actual design, aim is to focus on describing the design process using self-reflection methods. The purpose of the thesis is to illustrate by the way of example how the internal thoughts of a designer and, on the other hand, external influences affect the work. The thesis examines the benefits of self-reflection in the designer’s own work in a professional context and its impact when moving into a polyphonic work environment as an architect.

The aim of the thesis is to observe the author’s own subjective design path and to describe the factors influencing the creative process. A description of self-reflection and its methods are defined at the beginning of the thesis. A reflection diagram is used as a tool for developing the design which is carried along throughout the design process. According to a chronological timeline, the thesis consists of five parts, in which the design develops from sketching to an elaborated plan using self-reflection methods.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Länsisalmi, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.